Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

 

VOV4.Jarai - Sa Jơnum min kơsem min bôh thâo phrâo ba jơlan hlâo [ơi dêh ]ar Prang lăi pơtă hlâo, dêh ]ar anai amra bo\ng glăi prong hăng Covid-19 tal 2 amăng pơ\ anăp anai. Tơlơi pơtă hlâo ba tơbiă amăng hơdôm hrơi hmâo lu [ôn prong [ơi dêh ]ar Prang pơgo# gôm [o# [ơi hơdôm anih hmâo mơnuih jưh. Tơlơi lăi pơto\ng ba tơbiă lăi rơđah, tơlơi tơnap dưi pơkă lăng hlâo hăng dêh ]ar Prang amra bưp tơnap amăng bruă wai lăng.

 

Dêh ]ar Prang amra khom găn rơgao klin ngă tal dua pơ\ anăp anai. {ing kơsem min bôh thâo phrâo ăt lăi pơtă hlâo mơn, tơdah mơnuih [ôn sang [u pơhlôm hơdôm tơlơi pơkă bơ]ơlah amăng mơnuih mơnam, klin Covid-19 phrâo amra truh ta` hloh, amăng rơnu] bơyan hơjan thun anai./.

 

Siu H’Prăk: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: