Hing ang amăng hrơi: 22/10/2020

 

VOV4.Jarai-Mơguah tom brơi, lơ 21/10, pơ ala kơ khul wai lăng ]ưng boh lông Việt Nam, Gong phun jua pơhiăp Việt Nam hơmâo mă bruă hăng khua mua hơdôm gơnong bruă tơring ]ar Dak Lak kơ bruă pơphun pơplông Pri Futsal HDBank dêh ]ar thun 2020.

 

 

Thun anai pơphun pơplông [ơi sang pơplông pơrơguăt drơi jăn tơring ]ar Dak Lak, him lăng amra pơphun amăng lơ 15/11.

 

{ơi mông mă bruă, ơi Trần Minh Hùng-Kơ-iăng Khua Gong phun jua pơhiăp Việt Nam, Khua git gai Pri Futsal HDBank dêh ]ar ta thun 2020 brơi thâo, yua mơnuih [ôn sang kiăng lăng tơlơi pơplông pơrơguăt drơi jăn jai hrơi tu\ yua hloh [ơi hơdôm tơring ]ar kual Dap Kơdư lăi hrom, tơring ]ar Dak Lak hnun mơ\n, hơmâo tơlơi tu\ ư mơ\ng khua mua wai lăng ]ưng boh lông Việt Nam, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Dak Lak, Khul pơphun tơlơi pơplông tu\ ư pơphun pơplông [ơi plơi prong {uôn Ma Thuôt, tơring ]ar Dak Lak.

 

Pri Futsal HDBank dêh ]ar thun anai hơmâo 11 grup pơplông anun le\: grup ]ưng boh lông tơring ]ar Cao Bằng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sanatech, Sahako, Sana Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Thái Nam Sơn, Thái Sơn Bắc, Vietfootball hăng grup tơring ]ar pô pơphun jing CLB Hưng Gia Khang Dak Lak.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương