Hing ang amăng hrơi: 23/5/2020

VOV4.Jarai - Ding jum bruă mă, tơhan rơka hăng mơnuih mơnam phrâo lăi pơthâo hăng Khua dêh c\ar kơ bruă pơphun ngă tui tơlơi pơsit mrô 42/NQ-CP lơ 9/4/2020 hăng tơlơi pơsit mrô 15/2020/QĐ –TTg lơ 24/4/2020 kơ hơdră djru mơnuih bưp tơnap tap yua kơman Covd-19.

 

Tui anun, truh ră anai, djop tơring c\ar hơmâo ju\ yap anăn le\ hơmâo 15 klăk 800 rơbâo c\ô mơnuih dưi tu\ mă prăk djru, amăng anun mrô mơnuih djru hơkru\, mơnuih kơnuk kơna djru, mơnuih [un rin, giăm [un rin hơmâo ju\ yap le\ rơbêh 11 klăk 800 rơbâo c\ô.

 

Mơnuih mă bruă amăng hơdôm sang măi, mơnuih mă bruă hơmâo pơlir hơbit amăng bruă mă, s^ mơdrô tui hăng hră pơkôl mơng 47 boh tơring c\ar, [ôn prong le\ giăm rơbêh 4 klăk c\ô mơnuih. Mrô prăk hơmâo djru brơi laih truh lơ 20/5 le\ 17.000 klai 500 klăk prăk ( aka [u yap wo\t duh hră pơhlôm lơ\m rơngiă bruă  le\ 2.000 klai prăk).

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: