Hing ang amăng hrơi: 24/9/2020

 

VOV4.Jarai - Giăm ha thun rơgao, rơdêh Thư viện,  anai le\ rơdêh pioh hră ba hyu lu anih mơng tơring ]ar Dak Lak nao pơ lu sang hră, plơi pla pơ kual ataih, asuek amăng tơring ]ar. Hăng hơdôm rơbâo sop hră, giăm hơdôm boh măi computer pơke\ internet…rơmet krep amăng kơthung rơdêh, rơdêh hơmâo lu tơlơi klă anai gum pơgôp ba tơlơi rơgơi, pơđ^ kyar boh thâo pơđok hră jê| giăm hloh hăng [ing c\ơđai hăng mơnuih [on sang [ơi hơdôm boh plơi pla pơ Dak Lak.

 

Hrơi năm samơ\ lan sang hră gưl sa Nguyễn Công Trứ, să Ea Tul, tơring glông C|ư\ M’gar, Dka Lak dik dak, hao hac\ hloh kơ hrơi nao hrăm. Mơng mơguah, [ing c\ơđai nao pơ sang hră laih, hok kơdok do\ dong gum ngă hro\m jơlan hơdră Sang pioh hră ba hyu tơlơi rơgơi.

 

{u kơnong hơmâo pơđok lu hơdrôm hră, hră pơhing pioh kơ [ing c\ơđai đôc\ ôh, [ing c\ơđai dưi ngui ngor, pơđao apah bơni, lăng phim kơ boh thâo phrâo. Biă `u, tơlơi pơplông “Rung chuông vàng” ngă pơhưc\ pran lu [ing c\ơđai, Adơi H Ru Vi Niê, hrăm anih 5, Sang hră gưl sa Nguyễn Công Trứ hok mơ-ak brơi thâo:

 

“Kâo lăng mơ-ak biă mă, hơmâo mă hră pơđok mơng [ing met mơng Sang pioh hră pơđok Dak Lak hăng kâo hơmâo ngui tom tơlơi pơplông Rung chuông vàng, ră anai hơmâo pla bơnga dong, kâo mơ-ak biă yơh. Do\ pơ sang le\ kâo juăt pơđok hră mơn, kah hăng hră ră ruai tơlơi hmao tlao. Pơ sang hră le\ lơ\m nao pơ anih pơđok hră kâo pơđok hră ruă ruai kơ Wa Hồ, Đoremon. Pơđok hră jing thâo lu tơlơi biă, plai [iă mơn lăng điên thoăi”.

 

 

Lu c\ơđai sang hră nao pơđok hră [ơi sang pioh hră ba hyu lu anih.

 

Hok mơak hăng lu tơlơi ngui ngor, lu c\ơđai sang hră muaih lăng rơdêh “Sang pioh hră ba hyu lu anih”. Anai le\ rơdêh pơgiăng gơnam, amăng anun kơthung rơdêh hơmâo pơkra klă, prăp lui djop mơta gơnam kah hăng sa boh sang pioh hră anet hăng lu hơdrôm hră, hơmâo măi computer pơke\ internet, tivi hăng hơdôm măi mok pơko\n dong. Ayong La Quốc Tùng Lâm, khua Sang pioh hră pơđok Dak Lak brơi thâo, rim wơ\t ba nao pơ kual ataih yaih, grup hơmâo 3 c\ô amra c\ih pơkra, dưm dăp lui hơdră ngă bruă lăp djơ\ hăng rim anih nao.

 

“Hlâo c\i nao pơ [ing c\ơđai le\ sang pioh hră amra thâo rơđah [ing c\ơđai hiư\m pă [ơ\i kah mơng hơmâo ako\ bruă lăp djơ\ kiăo tui tơlơi thâo rơgơi mơng [ing c\ơđai hăng hơdôm tơlơi ngui ngor, Rung chuông vàng, lăi glăi tơlơi tơ`a mơng hơdôm pok rup hăng măi computer, tơlơi ngui ngor kah hăng we rup pik ia io\m, pơđao hơmâo apah bơni kiăng [ing c\ơđai hơmâo pran ngui, kiăng [ing gơ`u thâo hơdôm tơlơi gơ`u hrăm hrơi anai, hơdôm tơlơi ngui hrơi anai hơmâo mơng hơpă, amra hrăm mơng hơpă, laih anun [ing c\ơđai amra amuaih hơduah e\p hơdôm tơlơi anun, hyu e\p lăng pơpă”.

 

 

Lu c\ơđai amuaih lăng rơdêh pioh hră pơđok hăng mut amăng internet lăng tơlơi pơhing.

 

Mơng thun 2019, Dak Lak le\ sa amăng 31 boh tơring ]ar, [on prong amăng dêh ]ar ta hơmâo mă rơdêh mơng jơlan hơdră “Rơdêh ô tô pioh hră pơđok ba hyu pơ lu anih” yua Ding jum Boh thâo, Pơkơjăp drơi jăn hăng Tuai c\uă ngui ngă hro\m hăng Grup bơwih [ong Vingroup pơphun ngă.

 

Hrơi blan mă yua, Sang pioh hră Dak Lak dưm brơi wife [ơi rơdêh kiăng [ing pơđok hră dưi mut amăng internet, hyu e\p tơlơi pơhing. Amai Nguyễn Thị Thảo Quyên, Khua anom bruă pơphun bruă mă, Sang pioh hră pơđok tơring ]ar Dak Lak brơi thâo, amăng 1 thun rơgao, rơdêh hơmâo 30 wơ\t laih nao pơ hơdôm boh sang hră, plơi pla kual tơnap tap, brơi hơdôm pluh rơbâo mơnuih pơđok hră.

 

“Hơdrôm hơdrôm hră amăng rơdêh hơmâo mơng 2.000 truh 2.500 sop hră mơtăm, kiăo tui thun pô pơđok, kiăo tui mơnuih kiăng pơđok phara. Rơngiao kơ hră, amăng rơdêh ô tô hơmâo măi computer pơke\ internet, tivi hăng djop mơta măi mok pơko\n, wơ\t hăng bơnal pơdah tivi, alua, am pli. Lăi nao abih bang, kiăng pơphun brơi [ing c\ơđai ngui ngor gameshow, hơdôm tơlơi ngui ngor bơdjơ\ nao hră pơ-ar mơng Sang pioh hră mơng tơring ]ar. Rim anih le\ gơmơi amra ngă 3-4 mông, djop mơta mơtăm kiăng [ing c\ơđai hơmâo mông ngui ngor hro\m abih djop tơlơi ngui mơ\ ăt hơmâo mông pơđok hră.

 

Rơdêh pioh hră ba hyu djru mơnuih [on sang kual tơnap mơng tơring ]ar Dak Lak hơmâo pơđok hră, pơđok tơlơi pơhing hăng boh thâo ia rơgơi, pơjing rai lu tơlơi mơ-ak phrâo amăng tơlơi hơdip, biă `u ngă [ing c\ơđai amuaih hrăm hră, ngui ngor, hơduah e\p tơlơi thâo rơgơi phrâo.

 

H’Xíu: C|ih – Siu H’Mai: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương