Hing ang amăng hrơi: 30/5/2020

VOV4.Jarai - {ơi mông jơnum khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, lơ\m [uh abih tih rơnoh prăk rơkâo mă yua amăng jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam [ơi kual mơnuih djuai ania [iă hăng kual ataih, asuek do\ aset pơhmu hăng rơnoh pơkă hlâo anun (do\ kơnong rơbêh 41% đôc\), Khul djuai ania rơkâo Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, Kơnuk kơna lăng glăi tong ten rơnoh prăk mă yua amăng jơlan hơdră, ngă rơđah tơlơi dưi lơ\m mă yua rơnoh prăk anai.

 

Laih dong, rơkâo Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, Kơnuk kơna sem lăng tong ten rơnoh prăk mă yua amăng jơlan hơdră hăng r^m thun kiăng to\ tui yua bơkơnar, pơhrua dong kiăng ngă pơgiong tui hơnong pơkă dêh c\ar.

 

Khul djuai ania rơkâo, kiăng ba tơbiă hơdră bruă djru, pơhưc\ mut hro\m mơng djop khul grup, abih bang mơnuih amăng gah rơngiao kơnuk kơna gum pơgôp brơi jơlan hơdră, laih dong djop [on lan [uăn, pơhlôm rơnoh prăk brơi djop [on lan.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: