Hing ang amăng hrơi: 4/8/2020

 

VOV4.Jarai - Amăng hrơi mông Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trum phrâi anai lăi nao bruă pơhrơ\i  h^ hrơi ruah Khua mir sir dêh ]ar Mi thun 2020, Kơnuk kơna dêh ]ar Mi hăng Grup iâu pơthưr ple\ hră ruah khua mơng Khua mir sir ơi Trum pơsit bruă ruah khua ăt pơphun mơn amăng lơ 3/11 pơ anăp tui hrơi pơkă.

 

Lăi glăi [ing hyu mă tơlơi pơhing phrâo amăng jơlan hơdră “Face the Nation” [ơi gong phun pơtui jua pơhiăp CBS, Khua wai lăng anom bruă Kơnuk kơna Mi Mark Meadows lăi, Khua mir sir ơi Trump lăi nao tơlơi bơngơ\t kơ bruă ple\ hră mơ-it [ơi sang dăng kông lơ\m lăi nao bruă pơhrơ\i ple\ hră ruah khua. Tui anun ơi Meadows pơsit hrơi ruah khua ăt pơphun amăng lơ 3/11 mơn laih anun “Khua mir sir amra dưi hơmâo hră ple\ lu hloh”.

 

Djơ\ hro\m tơlơi pơmin hăng ơi Meadows, khua djru bruă bơkơtưn ngă khua mơng Khua mir sir Donald Trump, ơi Jason Miller đ^ pơhiăp amăng mông jơnum pơdah amăng tivi “Fox News Sunday” ăt pơsit hrơi ruah khua ăt pơphun amăng lơ 3/11 laih anun sit pô `u ơi Donald Trump ăt kiăng bruă ruah khua anai pơphun djơ\ hrơi mơn.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: