Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai-Khua ]ih pioh sang gum hơbit djop dêh ]ar, ơi Antonio Guterres hok mơak [uh dêh ]ar Mi pơwơ\t glăi ngă hrom hăng anom bruă Khul ia jrao ro\ng lo\n tơnah WHO. Yua tơlơi djru mơ\ng dêh ]ar Mi le\ yôm biă mă kơ ro\ng lo\n tơnah dưi bong glăi hăng klin Covid 19.

Khua pơtruh hiăp kơ Khua ]ih pioh sang gum hơbit djop dêh ]ar brơi thâo, anai le\ hrơi mông  jar kmar gum pơgôp nao rai pơgăn h^ klin Covid 19, kman sars-cov-2 hăng tơlơi răm [ăm yua mơ\ng klin ngă. Hlâo kơ anun hơdôm mông, tơdơi kơ đ^ ngă khua, Khua mir sir dêh ]ar Mi, ơi Joe Biden k^ hră pơkôl Paris, glăi ngă hrom WHO mơ\, khua hơđăp mir sir Donald Trump tơbiă h^ anăn blan 5/2020, lơ\m anun klin kheng Covid 19 hlăk hơđuh đ^ kơtang.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương