Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai - Khua c\ih pioh sang gum hơbit djop dêh c\ar ơi Antonio Guterres tom brơi (4/8) pơhu\i hlâo kơ tơlơi truh sat mơng kman Covid-19 hăng [ing c\ơđai lơ\m djop sang hră amăng ro\ng lo\n tơnah glăk krư\ bah amăng.

 

Tui hăng ơi Guterres, truh tong krah blan 7, giăm 160 boh dêh c\ar brơi c\ơđai pơdơi sang hră, bơbec\ nao rơbêh 1 klai c\ô c\ơđai sang hră, amăng anun [iă biă mă `u 40 klăk c\ô c\ơđai lui h^ hrăm hlâo kơ mut hrăm anih 1.

 

Djop sang hră ăt pơphun pơtô hrăm lăng tui amăng tivi mơn samơ\ ăt tơnap tap amăng bruă pơtô hrăm brơi [ing c\ơđai. Lơ\m anun, kman Covid-19 ăt bơbec\ nao [ing mơnuih djuai ania [iă [udah hơdôm sang ano\ tơnap tap, [ing đuăi hyu do\... tơlơi anai amra ngă [ing gơ`u do\ glăi pơ tlôn. Ơi Guterres iâu pơthưr kơnuk kơna djop dêh c\ar kho\m gơgrong kiăng kơ djru brơi [ing c\ơđai.

Siu Đoan: Pơblang

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: