Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

VOV4.Jarai - Sang gum hơbit djop dêh c\ar phrâo pơphun jonum lăng nao rai amăng tivi tal hơdor glăi Hrơi jar kơmar phơ\t đản nao Khua Khul pơ ala, Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh c\ar Sri Lanka.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum, Khua c\ih pioh sang gum hơbit djop dêh c\ar pơsit tơlơi yôm găn rơgăn djop rơnuk mơng tơlơi pơtă pơtăn mơng yang phơ\t kơ tơlơi mut hro\m hăng gum djru, biă mă `u le\ amăng hrơi blan jar kơmar glăk dong [ơi anăp tơlơi lông mơng kman Covid-19.

 

Khua c\ih pioh sang gum hơbit djop dêh c\ar lăi pơtong hăng pran jua hơdip tui đăo phơ\t pơtô hăng tơlơi phiăn mơng Sang gum hơbit djop dêh c\ar anun le\ ngă hro\m amăng jar kơmar hăng kơtưn pơlir hơbit kiăng găn rơgao tơlơi bơbec\ sat mơng kman hăng pơjing ro\ng lo\n tơnah hơdip hơđong, kơtang hăng bơkơnar brơi kơ abih bang mơnuih.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: