Hing ang amăng hrơi: 13/6/2020

VOV4.Jarai - Hăng rơbêh 10 rơbâo gơnam sô hơđăp [ơi kual Dăp kơdư, amăng anun hơmâo lu hloh le\ hơdôm c\eh yôm sô hơđăp, pô djă pioh gơnam yôm sô hơđăp Võ Minh Luân [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring c\ar Daklak glăk do\ pơm^n amra “man pơdong sang pơdă prưng c\eh’’ kiăng kơ djă pioh glăi hơdôm ano\ yôm phara [ơi kual Dăp kơdư brơi rơnuk tơdơi dong. Laih dong, anai le\ jing sang djă pioh gơnam yôm [ơi kual Dăp kơdư mơng hơdôm gơnam man mơng lo\n krăi.

 

Sang [ơi jơlan Hải Triều, plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring c\ar Daklak ayong Võ Minh Luân man pơdong ha boh sang kiăng dưm hăng pơdă prưng hơdôm gơnam yôm sô hơđăp. R^m gơnam amăng sang do\, jum dar, bah amăng hơmâo pơkra, ruah tong ten hăng e\p gơnam pioh man pơkra lăp djơ\.

 

Amăng lăm sang, rơhaih giăm 500 m2, hơdôm gơnam tam man pơkra mơng lo\n krăi hơmâo `u dưm dăp mơng sô hơđăp hloh truh pơ phrâo hăng anih man pơkra phara mơn, `u pơ anăn le\ “Đại ngàn House’’.

 

Ayong Võ Minh Luân brơi thâo, r^m gơnam tam rai pơ `u le\ [u thâo hlâo ôh, đa hơmâo gơnam `u hyu e\p biă mă kah mơng [uh samơ\ đa hơdôm gơnam yua arăng pơyơr đôc\.

 

 

Ayong Võ Minh Luân (ao kô|) lăi pơthâo brơi [ing tuai kơ thun blan man pơkra hăng gru grua kơ sa, dua gơnam `u pơdă prưng

 

Djuai c\eh Thành Lễ le\ sa amăng hơdôm djuai c\eh mơ\ kâo glăk djă pioh, hyu blơi [u [uh ôh. Kâo hyu e\p djă pioh mơng thun 2017 truh ră anai samơ\ c\eh blơi glăi kơnong sa boh đôc\. Biă `u đưm hlâo adih đa arăng kac\ rup tă tăn hơmâo mơn.

 

Tơdah [ing ta [u djă pioh amra ngă rơngiă mơtăm yơh. Hơdôm rup rap [ơi kual Dăp kơdư arăng kac\ tup [ơi c\eh anai le\ hơdôm c\eh mơng Biên Hòa, Lái Thiêu ăt hơmâo mơn.

 

Kah hăng [ơi anai kâo [uh lu tơlơi ngui ngor mơng kual Dăp kơdư arăng kac\ rup [ơi c\eh, anun le\ ngă yang tlâ|o kơbao, jơnum atông c\ing hring hơgor, lua hlô mơnong, c\ing t’rưng, hyu lua rơman, lêng kơ hơmâo soh. Hơdôm djuai c\eh anai yôm biă mă [ơi Việt Nam, hăng đa [u do\ dong tah.

 

Rơbêh 10 rơbâo gơnam yôm sô hơđăp, mơng djuai c\eh rơnuk Đông Sơn, Lý, Trần, Lê, hơdôm rơtuh c\eh sô hơđăp mơng Biên Hòa, Lái Thiêu, Châu Ổ, Quảng Đức, Gò Sành hăng lu gơnam hruh, kac\ rup gru grua [udah ano\ yua bơdjơ\ nao kual Dăp kơdư.

 

Anai le\ gơnam sô hơđăp mơ\ ayong Võ Minh Luân hyu e\p ba glăi djă pioh amăng rơbêh 3 thun laih rơgao. Ayong Luân brơi thâo, yua kơ pel e\p tong ten kơ c\eh `u kah mơng thâo lu [iă dong kơ gru grua yôm phara.

 

Hăng `u, r^m gơnam tam, biă mă `u le\ c\eh [u djơ\ kơnong ba glăi ano\ hiam phara mơ\ pơđo\m glăi amăng lăm lu ano\ amăng tơlơi hơdip, gru grua, phiăn juăt mơng r^m djuai ania hơmâo ơi yă đưm hlâo adih kac\ rup rap [ơi c\eh.

 

Ơi Đặng Gia Duẩn, Kơ-iăng khua gơnong bruă gru grua- bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Daklak brơi thâo, anih djă pioh c\eh sô hơđăp mơng kual Dăp kơdư le\ sa boh sang djă pioh gơnam yôm kơ gru grua mơng kual Dăp kơdư yôm hloh mơng đưm hlâo truh ră anai [ơi Daklak.

 

Đa hơmâo gơnam [ơi anih djă pioh anai mơ\ hơdôm sang djă pioh gơnam yôm pơko\n ăt [u hơmâo ôh. Tơlơi anai brơi [uh tơlơi kiăng khăp hơdôm gơnam yôm sô hơđăp mơng kual Dăp kơdư hơmâo pơtrut pran jua `u djă pioh.

 

 

Amăng hơdôm gơnam ba pơdă prưng, ayong Võ Minh Luân amoaih hloh le\ jam kac\ rup c\ing hơgor kual Dăp kơdư. Anai le\ gơnam yua kơ Phạm Hải Long pơyơr kơ `u

 

Mơng anun gum pơgôp prong prin amăng bruă djă pioh hơdôm gru grua yôm phara mơng kual Dăp kơdư [uh [ơi c\eh. Ơi Đặng Gia Duẩn brơi thâo:

 

{ing gơmơi hơmâo bưp [ô| mơta, bơră ruai hăng pơtrut pơsur, c\ang rơmang anai amra jing anih tuai nao c\uă ngui. Gir run kiăng ngă hiưm pă amăng Jơnum ngui kơphê Buôn Ma Thuột tal 8, thun 2021 amra pok bah amăng brơi kơ tuai mut c\uă ngui, hăng jing sa amăng hơdôm anih tuai c\uă ngui lơ\m nao Jơnum ngui kơphê Buôn Ma Thuột hăng hơdôm hrơi ngui ngor pơko\n dong.

 

Dua dong le\ kiăng kơ hrưn đ^ bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui [ing gơmơi prap gum djru kơ bruă mă hăng pơsur ayong Luân pơjing sang djă pioh gơnam yôm kơ sang ano\ jing sang djă pioh gru grua yôm phara  kiăng kơ jak iâu lu mơnuih, khul grup hăng jar kơmar pơđ^ kyar, lăi pơthâo hơdôm gơnam yôm brơi kơ abih bang mơnuih thâo.

 

Bơră ruai glăi yua hơge\t `u pơm^n amra hyu e\p hăng djă pioh hơdôm gơnam anai, ayong Võ Minh Luân brơi thâo, blung hlâo `u pel e\p djop djuai c\eh yua kơ kiăng e\p gơnam dưm dăp amăng sang.

 

Tơdơi anun, jai hyu e\p `u jai [uh lu c\eh yôm hăng lăng hiam ngă kơ `u amoaih biă mă, laih anun `u gir run hyu pel e\p anih man pơkra hăng anih djă pioh truh ră anai.

 

Mơng hrơi hyu e\p ba glăi tui hluai [uh [udah lăng hiam ba glăi, truh ră anai, hơmâo tơlơi dong yua mơng sang ano\, biă mă `u le\ bơnai, `u hơmâo lu c\eh djă pioh yôm phara, hro\m hăng hơdôm c\eh mơng kual Dăp kơdư `u djă pioh, `u ăt hơmâo mơn lu c\eh mơng Sài Gòn glăk dưm pơ [ôn prong Hồ Chí Minh.

 

Ayong Luân ăt le\ ding kơna grup kơsem min djă pioh gơnam sô hơđăp, gah grup UNESCO Việt Nam hăng le\ ding kơna amăng grup kơsem min gơnam sô hơđăp tơring c\ar An Giang. Tơdah pơpă hơmâo c\eh sô hơđăp, `u amra nao lăng mơtăm yơh.

 

Ayong Luân bơră ruai tom, hyu lu anih, pel e\p djop gơnam, `u jai [u lu ano\ yôm mơng hơdôm c\eh sô hơđăp `u glăk djă pioh. Hro\m hăng anun, `u ăt do\ bơngo\t lu mơn, biă mă `u le\ bruă ngă rơngiă lu gơnam sô hơđăp hăng [u do\ dong tah hơdôm gơnam djă pioh gru grua amăng tơlơi hơdip ră anai.

 

Tơdah [u thâo djă pioh, hơdôm gơnam sô hơđăp anai amra rơngiă h^ abih mơtăm yơh. ~u glăk do\ pơm^n man pơdong sang “Đai ngàn House’’ jing anih djă pioh gru grua [ơi kual Dăp kơdư, sa boh sang dưm c\eh kiăng kơ djă pioh na nao hơdôm c\eh yôm mơng kual Dăp kơdư.

 

Kâo c\ang rơmang amra dưi djă pioh abih c\eh amăng dêh c\ar Việt Nam yua kơ mơnuih [on sang dêh c\ar Việt Nam man pơkra, yua ơi yă ta pioh glăi. Kâo djă pioh lui amăng kual Dăp kơdư anai kiăng kơ truh rơnuk ană tơc\ô tơdơi anai [udah hơdôm kual pơko\n ăt hmư\ hing mơn.

 

Kâo kiăng pơjing anih anai jing sang djă pioh gru grua kual Dăp kơdư, hăng jing sang dưm c\eh yôm brơi kơ abih bang mơnuih amăng jar kơmar hmư\ hing gru grua kual Dăp kơdư ta hiam yôm phara tui anun.

 

Khăp biă mă kơ plơi pla ơi yă hăng anih `u tơkeng rai, ayong Võ Minh Luân khăp abih bang gơnam mơng kual Dăp kơdư. Mơng c\eh truh pơ rup rap, hơdrôm hră c\oh lăi nao kơ kual Dăp kơdư đưm hlâo hăng ră anai.

 

Amăng sang Đại ngàn House ră anai hơmâo lu rup rap kơ [ing mơnuih rơgơi kac\ rup amăng tơring c\ar Dakak hlâo anun mă pri prong amăng kual, dêh c\ar hăng ba nao pơdă prưng amăng jar kơmar. Lu rup hơmâo mơnuih rơgơi kac\ rup pơyơr glăi kơ `u hăng c\ang rơmang amra djă pioh na nao [ơi kual Dăp kơdư anai.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: