Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai-Mơmo\t tom brơi tui mông [ơi Việt Nam, ơi Joe Biden sit nik đ^ ngă Khua mir sir tal 46 dêh c\ar Mi amăng mông ngă lơphet đ^ ngă khua arăng lăng le\ tal pơphun yôm phara lơ\m [u hơmâo wo\t ơi Donald Trump. Mông ngă lơphet đ^ ngă khua mơng Khua mir sir ơi Joe Biden hăng kơ-iăng Khua mir sir yă Kamala Harris hơmâo pơphun hiam klă [ơi plơi prong jưh jom Washington amăng hrơi mông bruă pơhlôm rơnuk rơnua glăk kjăp hăng mông ngă lơphet ăt pơphun ta` [iă yua kơ hu\i lar hyu klin Covid-19 kah hăng tơlơi rung răng pơko\n.

Kơnong giăm 1.000 c\ô mơnuih đôc\ arăng jak iâu nao jơnum hro\m pơhmu hăng 200 rơbâo c\ô mơnuih amăng hơdôm thun hlâo anun, samơ\ hơmâo truh pơ 25 rơbâo c\ô ling tơhan arăng pơkiăo nao wai pơgang amăng mông ngă lơphet. Tơdơi kơ hơmâo tơlơi pơsit, Kơ-iăng khua mir sir yă Kamala Harris ăt le\ đah kơmơi ngă Kơ-iăng khua mir sir Mi blung a kah hăng anai le\ mơnuih mơng kual Asia đ^ ngă khua.

Lơ\m anun, amăng tơlơi pơhiăp lơ\m đ^ ngă khua, Khua mir sir ơi Joe Biden iâu pơthưr mơnuih [on sang Mi pơlir hơbit hăng gum pơgôp [ơi anăp kơ tơlơi lông mơ\ dêh c\ar Mi glăk bưp ră anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương