Hing ang amăng hrơi: 28/3/2020

VOV4.Jarai - Rơbêh kơ 10 thun ngă tha plơi Pu Tá (să Măng Ri, tơring glông Tu Mơ Rông, tơring c\ar Kontum). Tơhan hơđăp ơi A Duân lêng kơ ba gru hlâo amăng bruă mă [ơi plơi pla.

 

Tha plơi juăt hyu pơtô pơblang, pơtrut pơsur mơnuih [on sang ngă tui tơlơi c\râo trun mơng Ping gah, hơdră bruă, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna hăng ngă tui tal pơplông gum hro\m pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam [ơi [on lan.

 

Lăi nao tha plơi A Duân, ơi A Ku – Kơ-iăng khua git gai Ping gah să Măng Ri brơi thâo: Plơi Pu Tá hơmâo rơbêh 60 boh sang ano\ hăng 226 c\ô mơnuih. Amăng thun blan laih rơgao, yua kơ hơmâo tơlơi pơtô pơblang, pơtrut pơsur mơng tha plơi A Duân mơ\ neh met wa pơphun bơwih [ong huă tu\ yua biă mă.

 

Mơng thun 2015 truh ră anai, tha plơi hơmâo pơtrut 24 boh sang ano\ pơplih phun pla ba glăi prăk pơhrui lu hloh, hăng đơ đam 8 ektar hmua pla phun akha kyâo (sâm dây), rơbêh 3 ar pla sâm Ngọc Linh, pơlir hơbit hăng hơdôm kông ti pla rơbêh 2 ar sâm Ngọc Linh hăng 12 ektar hmua pla kơphê.

 

Kơnong kơ sang ano\ tha plơi A Duân hơmâo ba jơlan hlâo amăng bruă pơplih phun pla giăm 1 ektar sâm dây hăng 7 ar hmua pla kơphê.

 

Lăi nao tơlơi găn rơgao amăng bruă hyu pơtô pơblang, pơtrut pơsur ană plơi pla, tha plơi A Duân lăi: ~u juăt nao jơnum pơ[ut hro\m amăng [ut plơi pla. Tơdơi kơ tơlơi git gai mơng khua [ut plơi, `u đ^ pơtă pơtăn glăi kơ neh met wa, laih dong tui hluai bơyan mơ\ bruă pơtô pơblang, pơtrut pơsur ăt phara mơn brơi lăp djơ\ kiăng neh met wa hơđong pran jua ngă hmua pla pơjing, pla hơdôm phun pla brơi mơboh, dưi pơhrui lu [iă, djơ\ hăng lo\n mơnai [ơi [on lan.

 

Bơ sa, dua boh sang ano\ aka [u gưt pơplih phun pla tui hơdră s^ mơdrô gơnam nua yôm, `u pơc\rông sai hăng grup wai lăng amăng [ut plơi, laih dong hro\m hăng [ing apăn bruă Ping gah, mơnuih mă bruă gơgrong wai lăng grup sang ano\ kiăng gir kơtir pơtrut pơsur, djru brơi neh met wa ngă tui bruă pơplih phun pla kiăng hrăm hăng hla tui….

 

Pơhmutu nao tong ten le\ A Sai, sa boh sang ano\ [un rin. Hlâo kơ thun 2018, sang ano\ `u tơju\ pla 3 ar hmua pơdai samơ\ [u djop braih [ong amăng ha thun. Ngă tui arăng pơtrut pơsur, A Sai hơmâo hơdai nao pla sâm dây, amăng thun laih rơgao `u pơhrui glăi giăm 30 klăk prăk. Pơklaih mơng [un rin, tơlơi hơdip kơ sang ano\ A Sai ră anai hơđong laih.

 

Mơng mông bơră ruai hăng hơdôm boh sang ano\ [ơi [ut plơi Pu Tá, neh met wa pơdah pran jua mơ-ak biă mă, yua kơ hơmâo tha plơi A Duân pơtrut pơsur, djru tơlơi bơwih [ong huă kiăng kơ djop sang ano\ hrưn đ^.

 

A Vắt – ding kơna Grup tơhan hơđăp [ut plơi Pu Tá brơi thâo: Amăng mông jơnum pơ[ut kơ grup, tha plơi A Duân lêng kơ pơtă pơtăn adơi ayong đăo gơnang nao tơlơi c\râo trun mơng Ping gah, Wa Hồ. ~u le\ pô djru brơi 8 boh sang ano\ ding kơna pla phun kơphê, phun boh bơr, djru pla sâm dây, sâm Ngọc Linh…

 

Bơ amăng hơdôm wo\t pơphun bruă mă pơko\n [ơi [on lan, tha plơi A Duân [u hu\i hrơi mlăm klam mơmo\t, hơjan hlim hro\m hăng [ing apăn bruă amăng [ut plơi, să hăng [ing nai pơtô sang hră gưl sa, gưl dua să Măng Ri mut nao tơl đang hmua pơtrut pơsur [ing am^ ama brơi [ing c\ơđai nao sang hră.

 

Laih dong mut hro\m amăng bruă pơtô kiăng kơ khă h^ [ing hlăk ai pơ[ut mơ`um tơpai [ier laih dong đuăi rơdêh kơtang [ơi jơlan, alah mă bruă, hyu kle\ do\p amăng plơi pla …

 

Tha plơi A Duân ăt đing nao biă mă bruă pơtô pơblang, pơtrut pơsur mơnuih [on sang djă pioh gru grua djuai ania pô kiăng pơjing plơi Pu Tá jing plơi pla bơwih brơi tuai c\uă ngui.

 

Hăng pran jua hur har hăng gơgrong mơng sa c\ô tha plơi, tơhan hơđăp, tha plơi A Duân lêng kơ ba jơlan hlâo kiăng kơ mơnuih [on sang hrăm hăng hla tui; laih dong le\ mơnuih đăo gơnang mơng gong gai [on lan.

 

~u hơmâo gum pơgôp prong prin amăng bruă pơsur mut hro\m amăng ană plơi pla, ngă tui tơlơi c\râo trun mơng Ping gah, hơdră bruă, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna, ăt kah hăng pơtrut pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, hrưn đ^ tơlơi hơdip jai hrơi trơi pơđao yâo – mơ-ak.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: