Hing ang amăng hrơi: 26/12/2020

VOV4.Jarai - Phrâo tom adih anai, [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring ]ar Daklak, Ding jum ia jrao pơphun Bơkơtuai Klah ]un 5 thun ngă tui Hơdră bruă djru kơ adơi amai gah sang ano# [un rin le\ djuai ania [ia\ lom tơkeng ană djơ\ hơdră bruă mrô mơnuih, mơng thun 2015-2020. Tui hăng mrô yap, 5 thun rơgao, amăng đơ đam dêh ]ar ta hmâo laih giăm truh 73.000 ]ô adơi amai djuai ania [ia\ [un rin dưi djru abih bang mrô prăk 147 klai prăk lom tơkeng ană djơ\ hơdră bruă mrô mơnuih.

           

Tui hăng Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 lơ 27/4/2015 mơng Kơnuk kơna, rim đah kơmơi djuai ania [ia\ [udah đah kơmơi djuai ania Yuan hmâo rơkơi djuai ania [ia\ gah sang ano# [un rin, do# [ơi hơdôm anih anom kual tơnap tap, lom tơkeng 2 ]ô ană amra dưi djru 2 klăk prăk. Mơng blan 6/2015 truh blan 9 thun anai, hmâo laih giăm truh 73.800 ]ô adơi amai [ơi 53 bôh tơring ]ar, [ôn prong amăng đơ đam dêh ]ar ta dưi djru hăng abih bang mrô prăk 147 klai 600 klăk prăk. Amăng anun, hmâo 20 bôh tơring ]ar ngă klă bruă brơi prăk kơ mơnuih dưi ]ơkă mă, rơđah biă `u kah hăng: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Gialai. Kơnong kơ tơring ]ar Daklak hmâo rơbêh kơ 1800 ]ô mơnuih dưi ]ơkă mă prăk djru abih bang rơbêh kơ 3 klai 800 klăk prăk.

           

Amăng mông bơkơtuai, khua pơ ala hmâo bơkơtuai hơdôm tơlơi gal, tơnap tap ăt kah hăng tơlơi kiăng hrăm tui lom ngă tui Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 hăng ba tơbiă jơlan gah pơsir, rơkâo đ^ kiăng ngă tui Tơlơi pơtrun pơkă ba glăi bôh tơhnal prong pơ\ anăp anai. Tui hăng [ing khua pơ ala, Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 le\ hơdră bruă klă hiam mơng ană mơnuih pioh kơ neh wa djuai ania [ia\, biă `u đah kơmơi hrơi [un rin djuai ania [ia\ do# [ơi kual asuek, ataih tơkeng ană djơ\ hăng hơdră bruă. Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 hmâo pơtrut laih bruă ngă tui hơdră bruă mrô mơnuih, thâo rơđah mơng mơnuih [ôn sang kơ bruă mrô mơnuih jai hrơi jai prong tui, hro\ trun mrô mơnuih tơkeng ană tal 3, pioh ]em rông ană bă klă, mơng anun djru sang ano# đ^ go\ mo\ tui, djru đ^ tui tơlơi hơd^p neh wa kual djuai ania [ia\ do#. Khă hnun hai, bôh nik `u ăt hmâo mơn mơnuih  tơdơi kơ ]ơkă mă prăk djru le\, ngă soh hăng hơdră bruă mrô mơnuih, khom mă glăi prăk djru, anun kiăng biă bruă mă hruă kơja\p hloh. Ơi Nguyễn Quang Bằng, Khua Anom wai lăng mrô mơnuih hăng kơ]a\o bruă [a\ ană tơring ]ar Lạng Sơn lăi tơlơi gum pơhiăp:

           

“Sa le\ khom hmâo sa bruă pel e\p, lăng tui tơpă [ing mơnuih dưi ]ơkă mă prăk djru, be\ ngă rơngiă đo#]. Dua le\ khom mă yua prăk djơ\ hăng bruă wai lăng, pơphun ngă tui Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 anai tui glông jơlan 4 gưl mơng dêh ]ar, tơring ]ar, tơring glông, să. Kiăo tui anun le\ hmâo hơdră apah bơni lăp djơ\ kơ hơdôm anom ngă klă Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 anai”.

           

Apah bơni kơ hơdôm grup mă bruă thâo hloh

Pơhiăp amăng mông bơkơtuai, ơi Đỗ Xuân Tuyên, Kơ-iăng Khua ding jum ia jrao pơsit: bruă ngă tui Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 mơng Kơnuk kơna hơdôm hrơi rơgao hmâo ba glăi laih bôh than klă, djru klă bruă mrô mơnuih. Khă hnun hai, lom pok pơhai ngă tui ăt do# mơn lu tơlơi tơnap. Yua jơlan nao rai tơnap, hơdôm bôh plơi pla ataih nao rai đơi hăng kual to\ng krah să. Tơlơi pơmin mơnuih [ôn sang [u prong, akă thâo hluh djop hơdră bruă mơng Kơnuk kơna, tơlơi pơmin tơkeng lu ană, tơkeng ană đah rơkơi tô djuai ăt do# mơn, anun bơdjơ\ nao bruă lăi pơhing, pơtrut pơsur. Yua anun, pơ\ anăp anai, hơdôm anih anom khom ngă klă dong bruă lăi pơhing, pơsur kơ hơdră bruă mrô mơnuih, hrom hăng anun ngă tui klă hloh dong bruă mă mơng [ing apăn bruă mrô mơnuih hăng mơnuih gum bruă mrô mơnuih.

           

“Blung hlâo [ing ta khom ngă klă bruă lăi pơhing, yap wot mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah kiăng pơplih tơlơi pơmin mơng mrô mơnuih kơ]a\o bruă [a\ ană [ia\ hơdai nao mrô mơnuih pơđ^ kyar, kiăng pơhlôm dưm kơnar bơnai hăng rơkơi, be\ hleh hloh mrô mơnuih, mrô tơkeng kơplah wah kual ]ư\ siăng hăng kual lo\n dăo. {ơi anai bruă lăi pơhing kiăng yua hăng abih bang hăng hơdôm bôh pơhiăp mơng neh wa anun kah mơng dưi truh hăng mơnuih [ôn sang. Dua le\ khom ngă tui klă hơdôm khul gru\p hăng mơnuih gum bruă mrô mơnuih, gum bruă ia jrao, pô mă [uai [ơi plơi pla jing phun than, kiăng nao rim sang, pel e\p rim mơnuih hăng lăi pơhing pơtrut pơsur”.

           

Kơ-iăng Khua ding jum ia jrao Đỗ Xuân Tuyên lăi rơđah, jơlan gah pơsir kiăng ngă klă Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 pơ\ anăp anai, anun le\ pel e\p glăi hơdôm hră pơ-ar kiăng rơkâo đ^ pơplih pơkra, pơhrua nao dong kiăng djơ\ hăng bôh nik; ngă klă bruă pôr pơhing, biă `u lăi pơhing hăng lu hơdră hăng lu tơlơi pơhiăp kiăng mơnuih [ôn sang kual asuek, ataih, kual tơnap tap thâo Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39. Hrom hăng anun, gơnong bruă ia jrao khom gum hrom hăng gơnong bruă wai lăng mơnuih mă bruă, tơhan rơka ruă hăng mơnuih mơnam, grup apăn bruă djuai ania, đah kơmơi, jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam amăng bruă pel e\p glăi, ngă tui hơdôm glông jơlan kiăng mơnuih [ôn sang dưi ]ơkă mă Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39; pơđ^ tui klă mrô mơnuih hluai tui tơhnal wai lăng hlâo kơ pơdo# rơkơi bơnai, plai [ia\ pơdo# rơkơi bơnai mơng muai hăng pơdo# giăm drah kơtăk, đing nao bơwih brơi kơ ]ơđai muai amăng 1000 hrơi blung a.

           

Tal anai, 16 bôh anom mrô mơnuih – kơ]a\o bruă [a\ ană [ia\ mơng 16 bôh tơring ]ar, [ôn prong ]ơkă mă Hră bơni mơng Khua Phun akha wai lăng mrô mơnuih – kơ]a\o bruă [a\ ană [ia\ yua kơ hmâo bôh tơhnal prong amăng pok pơhai ngă tui Tơlơi pơtrun pơkă mrô 39 mơng Kơnuk kơna mơng thun 2015-2020./.  

H’ Xíu: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương