Hing ang amăng hrơi: 16/6/2020

 

VOV4.Jarai - {ơi Hà Nội, Khul hlăk ai mut phung Hồ Chí Minh ngă hro\m hăng Anom kơsem min bơwih [ong huă s^ mơdrô hăng djru anom bơwih [ong pơphun jơnum mă tơlơi pơhing phrâo pơphun pơplông “Kơc\ăo bruă pơphun bơwih [ong pơc\eh phrâo hlăk ai amăng plơi pla” thun 2020.

 

Tơlơi pơplông le\ tơlơi gêh gal kơ hlăk ai amăng plơi dưi hrăm boh thâo kơ bruă tơgu\ bơwih [ong, ako\ bruă pơkra gơnam, bơwih [ong s^ mơdrô hăng pơphun ngă lăng. Tui anun, pô nao pơplông le\ [ing hlăk ai mut phung, tơdăm dra mơng 18 thun truh 35 thun, hơmâo tơlơi pơmin, kơc\ăo bruă pơkra, bơwih [ong s^ mơdrô gah hơdôm bruă: tơju\ pla, rông hlô, akan hơdang, kyâo, măi pơhlôm gơnam [ong huă, pơkra gơnam tam, plơi pla pơkra gơnam tui gru đưm, măi mok ngă hmua, c\uă ngui [ơi đang hmua, c\uă ngui amăng plơi pla hăng ba s^ gơnam mơng hmua.

 

Tơlơi pơplông hơmâo pơphun mơng bla 6 truh blan 10/2020 amăng 3 tal. Hrơi mă hră pơplông kơ tơlơi pơc\eh phrâo, kơc\ăo bruă mơ-it kơ Khul hlăk ai mut phung Hồ Chí Minh hlâo lơ 15/8/2020. Him lăng Hrơi jao pri pơphun amăng blan 10/2020.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: