Hing ang amăng hrơi: 27/5/2020

 

VOV4.Jarai - Kah hăng tơlơi phrâo lăi, tơlơi ruă bơbrah hruh dlô le\ tơlơi ruă hu\i rơhyưt, amu` pioh glăi tơlơi ruă amăng drơi jăn, lơ\m anun, nam ruă blung a mơng tơlơi ruă anai hrup hăng tơlơi ruă amăng suă pran pơko\n đôc\, yua hnun, am^ ama, sang ano\ [ing c\ơđai amu` tual hăng tơlơi ruă pơko\n, jing kaih ba c\ơđai nao pơ sang ia jrao.

 

Kiăng thâo hluh rơđah hloh kơ tơlơi ruă anai, ta` thâo krăn nam ruă ăt kah hăng hơdră pơgang, grup hyu mă tơlơi pơhing phrâo kơ c\răn hơdră anai hơmâo tơlơi ră ruai hăng Nai prin ta, ơi ia jrao Trần Thị Thuý minh, Khua pơjrao tơlơi ruă [ơi [ing c\ơđai, sang ia jrao prong kual Dăp kơdư.

 

- Ơ ơi ia jrao! Tơlơi ruă bơbrah hruh dlô hơmâo nam ruă phara hiư\m pă đah mơng thâo krăn hăng tơlơi ruă duam pơ-iă drơi, ruă jơlan suă pran pơko\n?

 

- Nai prin tha – Ơi ia jrao Trần Thị Thúy Minh: Tơlơi ruă hơmâo lu nam biă mă. Blung a le\ `u bơbrah, tal dua le\ ruă hruh dlô. Nam ruă bơbrah hruh dlô le\ `u duam uh, duam kơtang [u rơ-ơ\ ôh, krô tơ[uai, jơlah kơphôk kô| kah hăng kơ[am [ong.

 

 Kơ nam ruă bơbrah hruh glô, kiăo tui thun phara le\ hơmâo nam ruă phara. Pơhmutu [ing c\ơđai ană nge le\ juăt [le\ o\, hia kơtang, ruă kian pruăi. {ơi [ing c\ơđai prong [iă le\ juăt ruă ako\, găng rơkông đok. Anai le\ sa, dua nam ruă bơdjơ\ nao tơlơi ruă bơbrah hruh dlô.

 

Hơmâo lu tơlơi ruă ngă duam pơ-iă drơi, ruă ako\ mơn kah hăng ruă rơkông đok, duam đung drah samơ\ hăng tơlơi ruă bơbrah hruh dlô, [ơi ană nge, rơđah hloh le\ pơtah nur, [ong djơ\ hơget le\ [le\ o\ mơtăm. {ing c\ơđai do\ krăk asơi le\ amra tơđôl đ^, tơdah kơtang hloh le\ amra bơkơa`ăk, [u thâo tui adih tui anai dong tah.

 

Khă tơlơi ruă bơbrah hluh dlô amu` tual hăng tơlơi ruă pơko\n amăng c\răn blung a hơmâo tơlơi ruă, samơ\ lơ\m [ing c\ơđai [uh nam ruă kah hăng: duam sui hrơi, ruă ako\, krăk asơi tơđôl đ^, [le\ o\, c\ơđai prong [iă le\ găng tơkuai, găng bung kuai, kup ako\ [u thâo ôh, hu\i kơ pơ-iă…, lơm anun am^ ama, sang ano\ [ing c\ơđai kiăng ba [ing c\ơđai nao khăm pơ sang ia jrao, kiăng [ing ơi ia jrao sem lăng, đăo lăng tơlơi ruă, tơdah pioh kaih amra ba tơlơi ruă hu\i rơhyưt.

 

Tơlơi ruă bơbrah hruh dlô ta` [udah kaih tui hluai kơ jơlan virus, kman mut nao amăng drơi jăn hăng ano\ kơtang mơng kman, virus mơn. Abih bang mơnuih nao pơjrao tơlơi ruă bơbrah hruh dlô [ơi Anih pơjrao [ing c\ơđai lêng kơtang, ba nao pơ sang ia jrao kaih soh, lơ\m c\ơđai `u bơkơa`ăk drơi jăn laih, [u thâo hơget dong tah, nam ruă bơbrah hruh dlô rơđah laih. Juăt `u mơng 5 truh 7 hrơi tơdơi hrơi hơmâo tơlơi ruă.

 

- Hlơi pô `u amu` hơmâo tơlơi ruă anai ơ ơi ia jrao? Tơlơi ruă anai dưi pơgang hiư\m pă?

 

- Nai prin tha – Ơi ia jrao Trần Thị Thúy Minh: Abih bang mơnuih lêng kơ amu` hơmâo tơlơi ruă anai soh amăng djop bơyan, khă hnun, [ing amu` hơmâo tơlơi ruă anai hloh le\ [ing c\ơđai, [ing tha, [ing pơgang tơlơi duam ruă tơdu, [ing ruă hơtai, boh [leh. {ing c\ơđai le\ amu` hơmâo tơlơi ruă bơbrah hruh dlô kơtang hloh pơhmu hăng pô pơko\n.

 

Tơlơi ruă bơbrah hruh dlô le\ yua kman ngă yua hnun ta dưi pơgang tui anai: tal sa le\ tlâ|o jrao văcxin. Am^ ama [ing c\ơđai kiăng ba c\ơđai nao tlâ|o djop arăt jrao tui hơdră tlâ|o jrao pok pơhư prong.

 

Tal dua, bơbrah hruh dlô juăt yua kman mut amăng drơi jăn, mut tui jơlan rơkông đok, kian pruăi, amăng tơngia, kah hăng ruă bơbrah amăng tơngia, yua hnun, kiăng pơgang tơlơi ruă bơbrah hruh dlô le\ am^ ama, sang ano\ [ing c\ơđai kiăng pơgang hu\i c\ơđai ruă rơkông đok, klik amăng tơngia, ia rơnah amăng jơlan suă pran…tui anun dưi pơgang tơlơi ruă bơbrah hruh dlô yua hơmâo kman amăng drơi jăn ta ngă.

 

Tum pơ[ut glăi abih bang, kiăng pơgang tơlơi ruă bơbrah hruh dlô, kiăng c\em rông [ing c\ơđai hơmâo pran, găng a`răng, hơmâo pran jua pơgang tơlơi ruă. Tlâ|o jrao văcxin kiăng [ing c\ơđai hơmâo pran pơgang tơlơi ruă. Anăm pioh [ing c\ơđai bơbrah rơkông đok, bơbrah pruăi, klik amăng tơngia, ruă jơlan suă pran.

 

- Bơni kơ ih ho\!

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: