Hing ang amăng hrơi: 5/7/2020

VOV4.Jarai - Kar kăi hăng djop djuai ania kual Dăp kơdư, mơnuih djuai ania S’tiêng [ơi tơring glông Bù Đăng, tơring c\ar Bình Phước juăt yua tơpai c\eh mơn ngă gơnam pioh pơpu\ kơ ngă yang rơbang kiăng pơlir hơbit nao rai kơplah wah mơnuih hăng yang rơbang;

 

Anai le\ gơnam pơdah pran jua pơlir hơbit amăng abih bang mơnuih laih dong pơdah pran kiăng khăp hăng [ing tuai mơng djuai ania S’tiêng amăng hrơi mông ngui ngor ngă, yang rơbang.

 

Tơpai c\eh mơng djuai anai S’tiêng [ơi tơring glông Bù Đăng, tơring c\ar Bình Phước mơ`um jơman hăng mưn phara hơmâo ph^ rah, mơmih rah, laih hăng hơher mơng kyâo glai, yua anun lơ\m mơ`um tơpai djuai ania S’tiêng, [ing ta amra bâo mơnâu kar hăng gơnam mơng glai c\ư\ mưn [ơi jơlah [uai.

 

 

C|eh tơpai kơ mơnuih djuai ania S’tiêng

 

Ano\ klă jơman anun hơmâo mơnuih djuai ania S’tiêng pơluk amăng tơpoi. Kiăng kơ lơ\m tuh ia nao amăng c\eh hăng [op mơ`um [ing ta amra mưn ia tơpai klă jơman.

 

Amăng hơdôm hrơi ngui ngor mơng mơnuih djuai ania S’tiêng, hro\m hăng atông c\ing hring hơgor, adôh suang mơ-ak ăt [u kơ[ah ôh tơpai c\eh.

 

Tui hăng arăng bơră ruai glăi, đưm hlâo adih kiăng kơ mơnuih djuai ania S’tiêng hơmâo pran đăo gơnang nao sa bơyan yuă hơpuă hmâo hmăi, tơlơi pơkhăp tơdăm dra, tơlơi pơpu\ bơni kơ yang rơbang anun le\ yang glai, yang ia, yang Lé Lon (yang wai pơgang brơi mơnuih djuai ania S’tiêng lơ\m hyu amăng glai) hơmâo pơtô brơi mơnuih [on sang thâo ko\ng tơpai anun le\ mơng tơnă asơi tơpoi, ko\ng tơpai, truh pơ tuh ia hăng [op mơ`um tơpai c\eh amăng hơdôm hrơi ngui ngor mơ-ak.

 

Biă mă `u le\ amăng hrơi ngui ngă yang prong, tơpai c\eh amra le\ gơnam pơlir hơbit kơplah wah yang rơbang hăng mơnuih djuai anai S’tiêng.

 

Mơnuih djuai ania S’tiêng pơm^n amăng tơlơi hơdip lêng kơ hơmâo tơlơi tơnap tap, gleh glar hăng yâo mơ-ak soh yua anun neh met wa juăt ko\ng tơpai mơmih rah ph^ rah. Mơ`um mưn phara samơ\ lêng kơ klă jơman soh.

 

Ko\ng tơpai [u amu` ôh, kho\m tong ten, gleh glar djop mơta hăng kiăng abih pran jua lơ\m ko\ng tơpai. Tơdah [ing ta [u abih pran jua ôh, tơpai mơ`um amra [u jơman tui [ing [ing ta hor.

 

Kiăng ko\ng sa c\eh tơpai mơ`um jơman, mơnuih djuai ania S’tiêng juăt pơkra tơpoi [ơi\ hlâo laih anun luk hăng asơi hăng rơnuc\ le\ ko\ng lui sui hrơi. Hrơi blan ko\ng tơpai jai sui jai jơman.

 

Lơ\m [op mơ`um, [uh ia tơpai kơ`^ lăng kar hăng ia hơni anai le\ tơpai jơman hloh. Ia tơpai lơ\m anun mơnih rah hăng hơher rah, mơ`um jơman biă mă.

 

Tơpai dưi tuh lu ia. Ia blung hlâo mơ`um jơman hloh, mơ`um sui amra ba tui, ia tơpai mơ`um mơmih amra ngă [ing ta măt [u hmao thâo ôh.

 

Tơpai c\eh arăng lăng kar hăng gơnam mơ`um kiăng pơlir hơbit kơplah wah mơnuih hăng yang rơbang; le\ gơnam pioh pơpu\, pơdah pran pơlir hơbit amăng abih bang mơnuih laih dong pran kiăng khăp kơ [ing tuai mơng mơnuih djuai ania S’tiêng amăng hơdôm hrơi ngui ngor.

 

Nao pơ Bù Đăng, mut nao djop plơi pla mơnuih djuai ania S’tiêng, [ing ta dưi [op mơ`um hro\m tơpai c\eh, laih dong hmư\ arăng atông c\ing hring hơgor adôh suang mơ-ak.

 

Ia tơpai kơ`^ mơ`um jơman mơng djuai anai S’tiêng le\ pơ ala brơi gru grua mơ`um [ong yôm phara, le\ pran hơdip mơng Bù Đăng djă pioh glăi mơng đưm đă ră hlâo.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương