Hing ang amăng hrơi: 9/10/2020

VOV4.Jarai-Hrom hăng Hơdră ‘’Đà Lạt-kual khăp kiăng’’ pơtrun nua samơ\ [u trun ôh hơdră bơwih bơwang kơ tuai hyu ngui amăng tal sa, anom bruă ba tuai hyu ngui Lâm Đồng hơmâo boh tu\ yua anun pok pơhai hơdră pơtrut tuai hyu ngui tal dua dơ\ng hăng ako\ ‘’Tuai ]uă ngui Đà Lạt rơnuk rơnua hăng tu\ yua hiam klă’’ pioh pơtrut tuai nao ngui.

 

 

Tơdơi kơ bơyan klin Covid 19 hơđuh glăi dưi pơgăn laih, tuai nao ngui pơ Đà Lạt đ^ glăi dơ\ng. Amăng blan 9, giăm 150 rơbâo wơ\t tuai nao pơ plơi prong Đà Lạt, Pơgang rơnuk rơnua, hơđong biă mă `u klin Covid 19, jing tơhnal pơtrun khom ngă amăng bruă s^ mơdrô, bơwih brơi kơ tuai hyu ngui [ơi Đà Lạt gleng nao.

 

Tui hăng Gơnong bruă Gru grua Boh thâo Pơ rơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui Lâm Đồng brơi thâo, anom bruă tuai ]uă ngui glăk gir run ta` hloh pơphun glăi bruă mă s^ mơdrô, ba tuai hyu ngui samơ\ pơđing nao wai lăng tong ten klin kheng hăng pơgang ayuh hyiăng anih hơdip jum dar laih anun pơhlôm rơnua rơnua kơ tuai sit nao pơ plơi prong đang bơnga hiam anai.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương