Hing ang amăng hrơi: 18/10/2020

 

VOV4.Jarai - Pơne\ kơ tha rơma yơh, adoh [u rơ-un, đok [u kơtang tui mơng `u do\ mơdrah dong tah, tă Y Brai (djuai ania Bahnar) do\ [ơi plơi Kon Túc, să Đăk Pne, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kon Tum hăng tơlơi kiăng khăp, hor tơlơi adoh ăt pioh abih pran jua, gir adoh mơ-ak tơlơi adoh Bahnar lơ\m adoh brơi arăng hmư\.

 

Giăm 80 thun laih, samơ\ yă Y Brai (djuai ania Bahnar) [ơi plơi Kon Túc, să Đăk Pne, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kon Tum do\ hơmâo pran jua hrup hăng c\ơđai đôc\, do\ rơđah mơta lăng, do\ hơdor djop mơta tơlơi mơn. Năng ai `u yua pran jua hơdip mơ-ak yua hơmâo tơlơi kiăng khăp, hor tơlơi adoh yua hnun yă Y Brai lăng do\ mơdrah đôc\ pơhmu hăng thun `u.

 

Yă Y Brai brơi thâo: mơng anet `u hmư\ am^ `u adoh tơlơi adoh Bahnar, tơlơi am^ `u adoh ngă `u amuaih hơduah e\p, kiăng thâo  mơn, `u gir hrăm adoh; [ơ [rư\ `u hơmâo am^ `u hăng [ing tha amăng plơi pơtô glăi tơlơi adoh Bahnar. Truh `u prong, lơ\m am^ ama nao pơ hmua, `u do\ pơ sang wai adơi, `u juăt adoh pơngui adơi `u hăng tơlơi adoh Bahnar. Tơdơi anai, lơ\m `u prong, `u pơhrăm pơc\eh phrâo tơlơi adoh kiăng tui pran `u kiăng, tơlơi adoh kơ tơlơi hơdip anai kiăo tui pran jua `u thâo.

 

 

Yă Y Brai do\ pơtô glăi tơlơi adoh kơ [ing c\ơđai.

 

Suă mă amăng kơdung hơmâo mơ`am hăng mraih, yă Y Brai pơ[uh hră `u c\ih tơlơi adoh phrâo hăng tơlơi Bahnar, anun le\ tơlơi adoh: Am^ adoh pơngui ană, Ayong nao pơpă adơi kiăo tui pơ anun, Ră ruai kơ tơlơi khăp tơdăm dra, Tơlơi pơkhăp tơdăm dra…Yă Y Brai brơi thâo, `u c\ih tơlơi adoh hăng pơc\eh mă er adoh kiăo tui er tơlơi adoh Bahnar đưm mơ\ `u hơmâo hrăm hăng djă pioh mơng ơi yă `u. Hơdôm tơlơi adoh đưm lăi nao lu mơta tơlơi biă mă, bơni kơ tơlơi hơdip kah hăng bơni kơ tơlơi mă bruă, khăp kơ lo\n ia, plơi pla, tơlơi pơkhăp tơdăm dra, tơlơi khăp c\ư\ siăng kriăng pơtâo…

 

Thun 1968 `u mut ngă hlăk ai kơsung nao hlâo amăng rơnuk blah ayăt Mi, do\ [ơi anih blah ngă An Khê. Hăng tơlơi thâo adoh suang, yă Y Brai lơ\m anun hro\m hăng [ing go\p `u ba tơlơi adoh suang, adoh pơsur pran jua [ing go\p ngă tơhan.

 

 

Yă Y Brai ăt do\ djă pioh mơn gru grua mơng djuai ania rơngiao kơ hor tơlơi adoh

 

Tơdơi hrơi lo\n ia pơlir hơbit, thun 1975, pơwơ\t glăi mơng anih blah ngă, yă Y Brai nao mă bruă [ơi plơi pla `u hăng lu bruă gah boh thâo gru grua, jơnum ngui ngor. Lơ\m `u tha, `u hơmâo arăng đăo gơnang ngă Khua Grup [ing tha truh ră anai, laih dong hơmâo kơdrưh yua Ping gah, Kơnuk kơna brơi 18 boh hră mah “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ta pơblang le\ “Thun tha tơlơi pơmin dlăm hloh, bơni kiăng abih bang hla tui yua bruă ako\ pơdong hăng wai pơgang Lo\n ia”.

 

Rơngiao kơ bruă adoh tơlơi adoh đưm, adoh pơngui c\ơđai amăng hrơi ngui ngor, ngă yang, yă Y Brai [ơi plơi Kon Túc, să Đăk Pne, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kon Tum gum pơtô glăi tơlơi adoh đưm dong, hơdôm tơlơi adoh pơngui kơ [ing c\ơđai plơi Kon Túc; amăng anun hơmâo 5 c\ô c\ơđai mơng `u thâo pơc\eh mă tơlơi adoh kiăo tui er tơlơi adoh Bahnar đưm.

 

Yă Y Brai hro\m hăng [ing rơgơi adoh suang mơng plơi nao Jơnum hro\m pơplông tơlơi adoh yua tơring ]ar, tơring glông pơphun, bơwih brơi kơ tuai…Bruă ngui ngor gru grua – adoh suang bơwih brơi amăng hrơi jơnum yôm pơphăn [ơi plơi Kon Túc, [u dưi rơkut yă Y Brai ôh.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương