Pơtă pơtăn ană tơc\ô thâo gum pơgôp

Tơlơi adoh: Êđê

Pô adoh: Yă Khuen

{uôn Kla, să Êa Ana, tơring glông Krông Ana, Dak Lak

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương