Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời

Pô pơc\eh: Y Phôn Ksor

Pô adôh: Y Moan Ê`uôl

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: