Djă pioh tơlơi tha plơi pơtă pơtăn

Tơlơi adôh: Sêdang

            Pô adôh A Luih

            Plơi Têa Rơsa, să Đak Trăm, tơring glông Đak Tô, tơring ]ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương