Hing ang amăng hrơi: 20/11/2020

VOV4.Jarai - Mơmot tom brơi (19/11, Gơnong bruă bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]uă ngui tơring ]ar Gialai pok phun jơlan hơdră “Gơnam [ong huă kual Bazan”, pok phun kơ hơdôm bruă mă amăng rơwang hrơi tơjuh Hơdor glăi 15 thun hrơi Bôh thâo ]ing hơgor kual Dăp Kơdư dưi hmâo UNESCO tu\ yap le\ Grua grua bôh thâo đưm, pơ ala kơ ană mơnuih (25/11).

Jơlan hơdră “Gơnam [ong huă kual Bazan” pơphun amăng 4 hrơi mơng lơ 19/11 truh abih lơ 22/11 amăng rơwang Sang djă pioh gru grua tơring ]ar Gialai.

 

{ơi anai hmâo rơbêh kơ 20 anih pơdă gơnam hăng s^ hơdôm gơnam [ong pha ra mơng djop djuai ania [ia\ Dăp Kơdư, kah hăng asơi hrong, mơnu\ om, un om, a`ăm hla plum, a`ăm trong ph^, a`ăm mơnong rơmô ]ơhmu krô, djop mơta [a` hăng lu gơnam [ong kơtuai jơlan.

Hrom hrom hăng hơdôm bruă mă anai, mơng lơ 20 truh kơ 26/11, Rơwang hrơi tơjuh Bơnga ang - }ư\ apui kơdir }ư\ Dăng Ya (tơring glông }ư\ Pah) hăng Jơnum ngui kơdư rok mriah (tơring glông Đak Đoa) amra gum hrom pơphun.

 

Hơdôm tơlơi jơnum ngui đing nao lăi pơthâo tơhnal gal gah tuai ]ua\ ngui mơng tơring ]ar Gialai./. 

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương