Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

VOV4.Jarai-{ơi plơi prong Pleiku, tơring ]ar Gia Lai jơnum hơdor glăi 15 thun hrơi tu\ yap anih atông ]ing hơgor kual Dap Kơdư, jing gơnam gru grua hiam pran jua ană mơnuih, pơ ala kơ ană mơnuih [ơi ro\ng lo\n tơnah.

 

 

{ơi mông jơnum, 100 ]ô mơnuih kơhnâo kơhnăk rai mơ\ng phường Yên Đỗ, plơi prong Pleiku hăng să Glar, tơring glông Đak Đoa, Gia Lai nao pơdah atông ]ing suang arap mơak biă mă, bơni kơ bơyan hơpuă yuă, pơpu\ kơ boh tơhnal mă bruă.

 

{ing mơnuih kơhnâo kơhnăk buh eng ao Jrai hăng Bahnar laih anun tơkai soh atông ]ing yut suang arap kơdok kơdor hing ang biă mă djă pioh gru ama grua am^ mơ\ng đưm pioh glăi, jua ]ing tơ-ua hyu bă hră lo\n adai glai ia kual Dap Kơdư.

 

Tui hăng Gơnong bruă Gru grua boh thâo Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui tơring ]ar Gia Lai, ră anai tơring ]ar djă pioh 5000 ring ]ing, bruă pơtô atông ]ing, djă pioh gru grua hiam ]ing hơgor ăt pơphun na nao pơtô glăi kơ rơnuk ană amôn tơdơi.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương