Hing ang amăng hrơi: 3/11/2020

VOV4.Jarai - {ơi plơi Jơ Drợp, să Đăk Năng, plơi prong Kontum phrâo pơphun Hrơi gum pơgôp djop djuai ania. Anai le\ plơi pla hơmâo Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring c\ar ruah anih pơphun lông lăng.

 

Amăng hrơi ngui, [ing mơnuih apăn bruă hăng ană plơi pla plơi Jơ Drợp hơdor glăi gru grua 90 thun ako\ pơjing Jơnum min djuai ania pơlir hơbit dêh c\ar Việt Nam. Đơ đam plơi Jơ Drợp ră anai hơmâo rơbêh 290 boh sang ano\ hăng 1.555 ako\ mơnuih, abih bang le\ mơnuih djuai ania [iă.

Ană plơi pla atông c\ing, adôh suang amăng mông jơnum pơ[ut

 

Hăng pran gum pơgôp, tu\ ư hro\m, djru tơdruă, amăng hơdôm thun laih rơgao, mơnuih [on sang plơi Jơ Drợp hơmâo gir run ngă tui hăng ba glăi tu\ yua 5 tơlơi jak iâu “Abih bang mơnuih gum pơgôp man pơdong plơi pla phrâo, plơi prong hiam klă’’.

 

Neh met wa gir run pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, hro\ trun [un rin hơđong kjăp. Ră anai, đơ đam plơi hơmâo 35 boh sang ano\ pơdrong asah, 125 boh sang ano\ hơdip jơnap [iă, do\ kơnong 10 boh sang [un rin.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương