Hing ang amăng hrơi: 31/5/2020

VOV4.Jarai - Ăt kah hăng lu djuai ania [ia\ pơkon [ơi kual }ư\ Siăng, djuai ania Bơnông ăt pơmin mơn “djop mơta gơnam hmâo yang sôh”.

 

Yua anun, amăng tơlơi hơd^p mơda, lom pơphun hơdôm tơlơi, neh wa juăt ngă yang.

 

Anun le\ tơlơi phai yang mơng mơnuih hơduah [ing yang rơbang gum djru, pơtrun brơi tơlơi suaih pral, bưp lu tơlơi phă, hơjan klă pơ-iă hiam, pơdai jor kơtor lu.

           

Pơphun mơng tơlơi pơmin “djop mơta hmâo yang”, lăng [uh hơdôm mơta gơnam tam le\ leng kơ hmâo mơyang do#, [ing yang rơbang pơdah djop mơta tơlơi hơd^p mơda anun djop tơlơi hơpă pơphun amăng tơlơi hơd^p mơda rim hrơi mơng djuai ania Bơnông leng kơ dưi ngă yang.

 

Ơi Y Sê, [ơi să Dak Săk, tơring glông Dak Mil, tơring ]ar Daknông brơi thâo: Hơdôm tơlơi ngă yang, gơnam ngă yang [u djơ\ kơnong kơ pơdah pran jua thâo tơngia dơlăm mơng ană mơnuih pioh kơ [ing yang rơbang ôh mơ\.

           

“Djuai ania Bơnông pơmin jum dar tơlơi hơd^p mơda [ing ta leng kơ hmâo yang rơbang do#, amăng sang hai hmâo yang wai lăng mơn, yang apur go\, gah rơngiao le\ hmâo sang dlai klô, yang ia, yang pơgang đang hmua…

 

Yua anun ta pơdah pran jua pơpu\ hăng [ing yang rơbang rơkâo pơgang brơi, ]ang rơmang yang brơi tơlơi hơd^p trơi pơđao, đang hmua hmâo lu pơdai kơtor, hyu dlai pơhă, hyu ia pơhlôm…

 

Gơnam ngă yang le\ tui hluai sang ano# pô hmâo, biă `u hmâo pran jua pơpu\ sit, anun le\ tơlơi pơmin mơng đưm laih.”

     

Ngă yang mơng djuai ania Bơnông [ơi Daknông (ru\p mơng hră pơhing Daknông)

Hơdôm phiăn ngă yang, rơkâo yang rơbang bơdjơ\ nao truh tơlơi hơd^p mơda ană mơnuih; mơng hrơi pikian, tơkeng rai, prong đ^, jing mơnuih, truh kơ tha hăng kiăo tui ơi yă pơ\ dêh ]ar ơi atâo… leng kơ hmâo ngă yang sôh, rơkâo tơlơi hơd^p mơta suaih pral, bưp tơlơi pơhă, jing bruă, trơi pơđao… hmâo tơhnal klă hiam mơng ană mơnuih.

           

Amăng bruă đang hmua mơng jah hmua, tơju\ pla, neh wa leng kơ pơphun ngă yang kiăng rơkâo yang rơbang brơi pơdai jor kơtor lu.

 

Djuai ania Bơnông pơmin le\: gơnang kơ ngă yang anun yang pơdai, am^ pơdai djru brơi, [u djơ\ kơnong brơi braih pơdai, kơtor rơtă pioh [ong huă ôh mơ\ `u do# ba glăi tơlơi hơđong, suaih pral kơ sang ano# dong.

 

Yua anun, hlâo kơ ba pơjeh nao tơju\ pla khom ngă yang pruih pơdai.

 

Lom pơdai ba mut amăng atông, pô sang ba bơngat pơdai glăi pơ\ sang hăng ngă yang huă asơi hle.

 

Thun hơpă djơ\ bơyan hmâo ha rơtuh rêu pơdai, amra [ong kơbao kiăng ngă yang bơni kơ yang rơbang tui tơlơi ngă yang tum jơngum.

           

Ơi Y Tiêng, [ơi să Nâm Nung, tơring glông Krông Nô, tơring ]ar Daknông le\ sa ]ô mơnuih thâo tơlơi đưm, hre] bruă amăng tơlơi ngă yang hăng pơphun hơdôm bruă ngă yang brơi thâo: phai yang le\ sa tơlơi kah hăng hiăp pơtưh tui bôh hră, rim tơlơi phai yang leng kơ hmâo sa bôh yôm pha ra, prong [udah anet, rim tơlơi jơnum ngui, ngă yang leng kơ hmâo tơlơi phai yang pha ra.

           

“Đưm hlâo adih djuai ania Bơnông hmâo lu phiăn juăt, hmâo lu tơlơi jơnum ngui ngă yang biă, amăng hơdôm phiăn ngă yăng, jơnum ngui hmâo tơlơi phai pha ra, kah hăng adôh hri yang pơdai, hơduah yang tơlơi suaih pral, ngă yang ia… le\ bôh yôm pha ra, kah hăng adôh phai yang pơdai rơkâo brơi pơdai lu, dưi be\ hlô hơtai phă prai đang hmua.

 

Adôh phai yang ngă yang tơlơi suaih pral le\ rơkâo yang djru ba tơlơi suaih pral, huăi dju djuam duam ruă, hmâo tơlơi suaih pral pơgang plơi pla trơi pơđao.”

           

Tui hăng yă H’ Thương, Kơ-iăng Khua sang să Nâm Nung, tơring glông Krông Nô, tơring ]ar Daknông, phiăn ngă yang mơng djuai ania Bơnông do# jing tal pioh neh wa pơ]eh phrâo hăng ]ơkă mă hơdôm bôh thâo phiăn juăt.

 

Gơnang kơ djă pioh hơdôm phiăn juăt, phiăn ngă yang, djop mơnuih [uh ano# yôm phăn mơng phiăn ngă yang.

 

Mơng anun, djop mơnuih [uh je# giăm hloh kiăng pơdah pran jua kiăng khăo, djru tơdruă mă bruă amăng tơlơi hơd^p mơda.

 

Yă H’ Thương ăt brơi thâo mơn: Hluai tui hơdôm phiăn ngă yang mơng đưm, [ing tha plơi, mơnuih thâo phiăn dưi pơdah bôh thâo mơng pô kah hăng ayup đing, atông gông bro#, ]ing hơgor, adôh hri, akhan tơlơi akhan đưm hăng pơ]eh phrâo hơdôm bơnga, trah trel hnal kyâu, phun gong drai kiăng iâu yang glăi lăng hmư\.

           

“Ngă yang mơng djuai ania Bơnông kiăng rơkâo [ing yang pơgang plơi pla, pơgang sang ano#, rim ană mơnuih hmâo tơlơi suaih pral klă, [u duam ruă, klin ruă, pơgang đang hmua klă hiam, tơlơi hơd^p trơi pơđao, yâu mơ-ak, anun le\ bôh yôm mơng bruă ngă yang amăng hơdôm phiăn ngă yang jơnum ngui.

 

Ră anai amăng rim să, rim sang ano# le\ [u do# hmâo ngă yang dong tah, kơnong kơ sa dua bôh sang ano# ngă yang anet amăng sang đo#], bơ\ phiăn ngă yang prong le\ yua kơ tơring ]ar hăng tơring glông pơphun, samơ\ kơnong kơ hơkru\ glăi kiăng djă pioh noa yôm bôh thâo amăng tơlơi hơd^p mơda mơng neh wa djuai ania pô đo#].”

           

Phiăn ngă yang rơbang mơng djuai ania Bơnông jing laih pran kơtang gah pran jua pơke\ hăng plơi pla hăng glông hre\ tô nao rai ană mơnuih hăng yang rơbang, hăng dlai klô.

 

Kiăng pơgang, ngă tui hơdôm noa yôm bôh thâo phiăn juăt mơng djop djuai ania [ơi plơi pla, rim thun gơnong bruă mơng tơring ]ar Daknông hmâo pơphun hơkru\ glăi lu phiăn ngă yang jơnum ngui tui phiăn juăt, amăng anun hơdôm phiăn ngă yang mơng djuai ania Bơnông./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: