Hing ang amăng hrơi: 16/11/2020

 

VOV4.Jarai-Lơ 15/11, [ơi sang gru grua tơdăm ngek dra muai ]ơđai anet tơring ]ar, Anom bruă tơdăm dra mut phung tơring ]ar Dak Nông jơnu pơ[ut bruă mă sa wơ\t hrơi tơjuh Gru grua-Pơrơguăt drơi jăn tơdăm ngek dra muai ]ơđai anet djop djuai ania tơring ]ar Dak Nông tal XI.

 

Rơwang  hrơi tơjuh Gru grua-Pơrơguăt drơi jăn ]ơđai muai Dak Nông tal XI

 

Pơphun mơ\ng lơ 11-15/11, hơdră anai hơmâo pơhư] rơbêh 600 ]ô ]ơđai, pơplông rai mơ\ng djop sang hră amăng tơring ]ar; pơplông hơdôm tơlơi ngui ngor gru đưm amăng plơi pla, pơplông ka] rup, suang kơdưt Aerobic, adoh bơni tơlơi hơkru\...

 

Sa wơ\t hrơi tơjuh gru grua pơrơguăt drơi jăn tơdăm ngek dra muai ]ơđai anet tơring ]ar Dak Nông hơmâo pơdah lu tơlơi adoh suang, pơrơguăt drơi jăn tu\ yua biă mă, kiăng pơtrut pran jua hur har ngă kjăp drơi jăn, hơdip mơda mơak kơ tơdăm ngek dra muai ]ơđai anet amăng tơring ]ar.

 

Anai le\ bruă mă lăp biă pioh hơdor glăi tal 38 thun hrơi hơdor kơ [ing nai pơtô hrăm hră Việt Nam lơ 20/11.

 

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương