Hing ang amăng hrơi: 10/11/2020

VOV4.Jarai - }ơtlăm tom brơi (9/11), Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daklak pơphun Ngă lơphet pok phun jơlan hơdră pơtrut pơsur tuai hyu ]uă ngui hăng Bơkơtuai tô nao rai tuai ]uă ngui 4 bôh tơring ]ar: Daklak – Gialai - Thanh Hoá – Hà Tĩnh.

 

Jơlan hơdră hmâo tơlơi gum hrom mơng 51 bôh anom le\ hơdôm kual, anih anom tuai ]ua\ ngui, sang bruă wai lăng tuai ]ua\ ngui, sang jưh tuai, hăng hơdôm bôh anom bơwih [ong s^ mdrô gơnam djă hơdor pioh, hơdôm mơta gơnam mă mơng đang hmua, đang kyâu hăng gơnam pơkra [ơi Daklak.

Amăng mông pơphun, hơdôm bôh tơring ]ar Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Gialai hăng Daklak hmâo lăi pơthâo hơdôm anung gơnam amăng jơlan hơdră pơtrut pơsur tuai ]ua\ ngui mơng rim tơring ]ar; bơkơtuai kơ bruă gum hrom pơdo\ng hơdôm anung pơtrut pơsur tuai ]uă ngui hrom kơplah wah hơdôm tơring ]ar kiăng hơkru\ glăi pơđ^ kyar tơdơi kơ klin Covid-19 ngă hăng k^ pơkôl hră pơ-ar gum hrom pơdo\ng pơjing anung prăk pơtrut pơsur tuai hyu ]uă ngui.

 

Bôh yôm k^ pơkôl hmâo hơdôm bruă pơlir hơbit, gum hrom kiăng pơjing rai gơnam tam tuai ]ua\ ngui ngă pơhư\] hăng nua [u pơmă đơi, djơ\ hăng rim mơnuih hyu ]ua\ ngui; pơdo\ng hơdôm jơlan hơdră tuai ]uă ngui kiăng djơ\ klă hloh tơlơi kiăng mơng tuai nao ]uă ngui pơ\ tơring ]ar./.    

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương