Hing ang amăng hrơi: 19/7/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng [ing mơnuih thâo thăi gah gru grua, tơlơi phiăn mơng djop djuai ania [iă do\ hơdip [ơi kual Dăp kơdư le\ gru grua yôm phăn biă mă, pơgôp hro\m amăng gru grua djop djuai ania dêh c\ar Việt Nam hăng jar kơmar.

 

Anai le\ tơlơi c\ih pioh yôm phăn, hăng djă pioh glăi mơng tơlơi găn rơgao amăng tơlơi hơdip mơda; anai le\ ano\ pơdah glăi tơlơi hơdip kơ djop djuai ania. Yua anun, anai le\ tơlơi c\ih pioh yôm phun kiăng kơsem min tơlơi hơdip kơ mơnuih djuai ania.

 

Djop djuai ania [iă do\ hơdip [ơi kual Dăp kơdư lêng kơ hơmâo tơlơi phăn phara, samơ\ ăt hơmâo lu c\răn tơlơi phiăn ăt lăng jê| giăm nao rai. Samơ\, sit biă `u anai ăt le\ ano\ yôm phara mơng r^m djuai ania hăng tơlơi pơm^n phara hăng mă yua, ngă tui hơdôm tơlơi phiăn amăng tơlơi hơdip ăt hơmâo lu ano\ phara mơ\n. Hơdôm tơlơi phiăn mơng djop djuai ania glông ber phara tui hluai mơn.

 

Tơlơi phiăn mơng hơdôm djuai ania [iă do\ hơdip [ơi kual Dăp kơdư hơmâo lu ano\ jê| giăm hro\m amra [uh rơđah amăng tơlơi hơdip mơda, anun le\ lêng pơdah tong ten [ơi anăp abih bang mơnuih lơ\m pơsir kơđi tơlơi hăng bơtơhmal lăp djơ\ [ing mơnuih ngă soh.

 

 

Mông bơtơhmal mơnuih soh tui tơlơi phiăn [ơi tơring glông Kbang - Gialai

 

{ing mơnuih gơgrong ba kơđi le\ abih bang ană plơi pla, samơ\ kho\m hơmâo mơnuih arăng đăo gơnang, thâo rơgơi hơmâo arăng ruah đ^ git gai lơ\m phat kơđi, juăt le\ [ing tha plơi. Hro\m hăng bruă ngă tui hơdôm tơlơi phiăn lơ\m pơsir kơđi, mơnuih ba kơđi kho\m thâo pơkhă nao rai, pơblang tơpă djơ\ hăng tơlơi phiăn, bơtơhmal [udah pơsir h^ tơlơi soh.

 

Lơ\m tha plơi pơđut h^ mông phat kơđi, tơdah ană plơi pla tu\ ư hro\m hăng djop bơnah lêng kơ tu\ ư bơtơhmal tui hăng tơlơi pơkă le\ kơđi dưi pơsir giong. Tơdơi kơ pơsir giong kơđi, bruă tơlơi hơnec\ bơrơjah amra lui h^ hăng abih bang mơnuih [u hil mơnuih ngă soh dong tah.

 

Tơlơi phiăn mơng mơnuih djuai ania [iă [ơi kual Dăp kơdư lêng kơ pơdah tơlơi pơlir hơbit kơplah wah ană mơnuih hăng yang rơbang. Hăng [ing mơnuih pơpu\ lu yang, tơlơi hơdip gah bơngăt kơ mơnuih djuai ania [iă [ơi anai ăt pơlir hăng yang rơbang kar hăng tơlơi đăo gơnang abih pran yua mơtăm yơh.

 

{ing mơnuih ba kơđi kho\m gơnang nao yang rơbang hăng hơmâo yang kiăo tui lăng yua anun lơ\m phat kơđi [ing gơ`u kho\m pơsir djơ\ mơnuih djơ\ tơlơi soh. Mơnuih [on sang (le\ mơnuih [om kiơng hăng mơnuih ngă soh) ăt đăo gơnang nao hơdôm tơlơi pơsit mơng [ing mơnuih ba kơđi le\ hơmâo yang kiăo tui lăng hăng tu\ ư.

 

{ing mơnuih ngă soh lơ\m arăng bơtơhmal ăt pơm^n yua kơ [ing gơ`u ngă soh hăng yang mơng anun [ing gơ`u kah mơng pơplih hăng [u ngă soh dong tah.

 

Ră anai, tơlơi hơdip kơ mơnuih djuai ania [iă [ơi kual Dăp kơdư hơmâo lu ano\ pơplih hăng tu\ mă lu ano\ phrâo, hơmâo tơlơi phiăn hro\m kiăng kơ abih bang mơnuih hơdip hiam klă.

 

Hăng gru grua sô hơđăp, [ing ta kiăng djă pioh hơdôm tơlơi yôm phara mơng djop djuai ania kual Dăp kơdư amăng djop mơta, anun le\ c\ih djă pioh glăi hơdôm tơlơi phiăn do\ glăi mơng mơnuih djuai ania [iă, pơtrut pel e\p dơlăm tui dong kiăng mă yua amăng bruă kơsem min gah: djuai ania, tơlơi phiăn, gru grua đưm hlâo.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương