Phrâo anai, Khua ding jum wai lăng jơlan glông hăng pơdu\ pơgiang dêh ]ar ta hơmâo ngă hră pơtrun mrô 48/2014 pơblih pơkra glăi, pơbuă tui hơdôm mơta tơlơi  mơ\ng Hră pơtrun mrô 46 pơkă kơ bruă pơtô hrăm, djă mơgăt rơdeh, ngă hră tu\ yap thâo mơgăt rơdeh pơ prong nao rai [ơi jơlan glông. Tui hăng anun, mơnuih [ôn sang hơmâo laih hră mơgăt rơdeh prong hơnong B1 jing [ing djă mơgăt rơdeh [u djơ\ pơgiang kơ bruă mơdrô ôh le\, huăi kiăng ngă hră pơblih hră mơgăt rơdeh lu wo\t ôh.

Bruă pơblih phrâo anai, kiăng ngă gêh găl kơ mơnuih [ôn sang hơmâo hră mơgăt rơdeh kroa hơnong B1 jing mơnuih mơgăt rơdeh amăng sang ano\ [u djơ\ mơgăt rơdeh pơgiăng tuai apah  prăk ôh, amra [u ngă hră pơblih hră mơgăt rơdeh lu wo\t ôh; ngă gêh găl kơ mơnuih [ôn sang ta] rơngiao dưi hơmâo hră mơgăt rơdeh hơnong pơkă rô nao rai [ơi jar kmar dưi mơgăt rơdeh [ơi Việt Nam huăi dleh ngă glăi hră pơ ar pơblih [ăng djă mơgăt rơdeh dong tah. Laih dong, pơhro\ [iă hrơi blan ngă hră pơar kơ mơnuih rơkâo ngă hră mơgăt rơdeh mă hră [ơi tring ]ar anai, nao pơblih pơ tring ]ar pơko\n.

Tui anun, tui hăng ano\ pơkă anai, jing hră mơgăt rơdeh dưi mă yua 10 thun kah hăng ră anai, dơ\ng mơng lơ 1/12, hră mơgăt rơdeh tô kroa hơnong B1 amra ngă hră kơ mơnuih mơgăt rơdeh lui mơ\ng truh thun pơkă hơnong abih thun bruă djơ\ mơn ?

Djơ\ laih. Hlâo adih, Hră pơtrun mrô 46 pơkă thun blan hră mơgăt rơdeh hơnong B1 le\, 10 thun yap mơ\ng hrơi ngă hră. Hră pơtrun phrâo anai pơkă Hră mơgăt rơdeh B1  ngă brơi hră kơ mơnuih mơgăt rơdeh djo\p thun truh kơ mơnuih tha rơma 55 thun kơ đah kơmơi,  60 thun kơ đah rơkơi. Tơdah [ing mơgăt rơdeh 45 thun pơ dlông laih kơ đah kơmơi laih anun 50 thun pơ dlông laih kơ đah rơkơi, arăng  ngă brơi hră mơgăt rơdeh 10 thun dưi yua hră mơgăt rơdeh yap mơng hrơi ngă brơi hră mơgăt rơdeh prong.

Tui anun, djơ\ mơn tơdơi kơ 55 thun tơdah đah kơmơi, 60 thun tơdah đah rơkơi mơ\, [u dưi mơgăt rơdeh dong tah ?

{u djơ\ hnun ôh. Mơnuih [ôn sang ăt dưi mă hră mơgăt rơdeh tơdah huăi hơmâo tơlơi ruă nuă, ăt do\ găng a`răng đô]. Thun blan pơkă kơ [ing truh thun kah hăng anai jing 10 thun. Bơhmutu amai A djo\p laih 18 thun, mă hră mơgăt rơdeh blung a, jing hră mơgăt rơdeh `u dưi yua truh kơ `u 55 thun, tơdah amai A kiăng ăt hơmâo hră mơgăt rơdeh dong le\, kho\m pơblih hră mơgăt rơdeh, thun blan kơ hră pơblih anai jing 10 thun. Ayong B 59 phrâo nao hrăm djă rơdeh, mơgăt rơdeh, jing thun blan pơkă kơ hră mơgăt rơdeh mơ\ng ayong B 59 thun anun le\ 10 thun; tơdơi kơ đah rơkơi 60 thun laih, tơdah `u kiăng mơgăt rơdeh đô] kho\m pơblih hră mơgăt rơdeh, thun blan pơblih yua hră mơgăt rơdeh phrâo kơ `u  jing 10 thun.

Tui anun, ano\ pơkă phrâo anai ngă bơ be] djơ\ [ing mơgăt rơdeh taxi [udah [ing mơgăt rơdeh buyt mơn hă ?

Huăi ôh. Hră pơtrun mrô 48 kơnong pơkă hrơi blan kơ hră mơgăt rơdeh hơnong B1 đô], jing kơ [ing mơnuih mơgăt rơdeh mơng sang ano\ [u djơ\ lăi ngă bruă pơgiăng tuai apah  prăk ôh; Bi thun blan kơ hră mơgăt rơdeh pơkon ăt djă hơnong đô].

Ră anai, [ing ta huăi pơblih hră mơgăt rơdeh jar kmar jing hră mơgăt rơdeh [ơi Việt Nam. Khă hnun, dơ\ng mơng lơ 1/12 pơ anăp, ngă tui Hră pơtrun mrô 48, mơnuih dêh ]ar ta] rơngiao [udah mơnuih Việt Nam do\ pơ ta] rơngiao kiăng mơgăt rơdeh nao rai [ơi Việt Nam tơdah hơmâo laih hră mơgăt mơng ta] rơngiao tui hăng hră pơkôl pơkă nao rai [ơi jar kmar jơlan lo\n thun 1968, ăt do\ dưi mă yua hră anun le\ dưi mơn yua hră anun mơgăt rơdeh [ơi Việt Nam huăi tơguan ngă hră pơblih ôh.

Rơngiao kơ anun, amăng djo\p bruă, ano\m bruă  kơnuk kơna pô ngă hră pơblih hră mơgăt rơdeh kho\m ngă brơi hră pơblih [u rơgao 5 hrơi ôh, yap mơng hrơi djo\p hră pơar pơdah thâo kho\m ngă brơi hră djop. Kah hăng ră anai, mơnuih hơmâo hră mơgăt rơdeh yua kơ tring pơko\n ngă brơi khom do\ tơguan 25 hrơi kah mơng giong pơblih hră mơgăt rơdeh phrâo.

Tui anun, bruă pơtô hrăm, djă mơgăt rơdeh ră anai hơmâo ano\ phrâo hơget mơn ?

Khua ding jum wai lăng jơlan glông hăng pơdu\ pơgiang dêh ]ar ta ngă hră kơ ano\m bruă wai lăng jơlan glông dêh ]ar, Gơnong bruă wai lăng jơlan glông djop tring ]ar  pok pơhai ngă tui hơdră sem lăng, pel e\p bruă mă mơgăt rơdeh laih anun gah bruă ia jrao sem lăng nao tơlơi suaih pral kơ [ing mơgăt rơdeh. Ding jum amra pơdưm măi sem mă hơjăn amăng 2 km jơlan lu mơnuih nao rai. Kiăng sem lăng bruă pơtô hrăm  mơgăt rơdeh, kơtưn pơtô kơ [ing nai pơtô hrăm mơgăt rơdeh. Amăng anun, gleng nao biă mă kơ bruă pơđ^ tui hơnong pơtô hrăm djă mơgăt rơdeh  thut A1, rơdeh thut jua kơtang mơ\ng 50-175 cm3 ./.

                                                            }ih pơblang hăng pôr : Nay Jek}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương