Tui hăng tơlơi pơkă nga\ hro\m hơb^t kplah wah ting ]ar Gia Lai hăng tring ]ar Hải Dương, thu\n 2002, hơdôm pluh boh sang ano\ mơnuih [ôn sang [ơi tring ]ar Hải Dương, tư\ pô nao do\ plơi phrâo, pơđ^ kyar tơlơi bơvih [o\ng huă [o\ng [ơi tring glông kual ataih Kông Chro, tring ]ar Gia lai. Khă anu\n hai, truh ră anai 12 thu\n ha\ng anai laih, hd^p mda [ơi anai, hơdôm sang ano\ anai, ăt aka hơmâo go\ng gai plơi pla pơ\ anai ngă brơi hră pơar yua lo\n ôh, kianưg hơđơng mă bruă , hơđong tơlơi hơd^p mda.

Ơi Phạm Văn Kềnh, [ơi plơi Hòa Bình, să Yang Nam, tring glông Kông Chro brơi thâo, thu\n 2002, sang ano\ ơi rai mơng tring ]ar Hải Dương, rai do\ plơi phrâo anai, [ơi tring ]ar Gia Lai, tui ha\ng jơlan hdră mơng kơnuk kna ta do\ plơi phrâo. Thu\n blan tal blung, ha\ng tơlơi gum djru mơng dua boh tring ]ar, sang ano\ plai [ia\ laih tơlơi hơd^p mơda, sang ano\ ơi hơmâo rơbeh 5 sao lo\n kơnuk kơna pe\ pha. Khă anu\n, kiăng pok pro\ng tơlơi bơvih [o\ng huă le\, sang ano\ ơi bư\p tơlơi tơnăp tăp, yua dah [u hơmâo hră pơar yua lo\n, [u dưi nao ]an ôh prăk sang mak kơsai. Tơlơi bơvih [o\ng huă sang ano\ 10 thu\n ha\ng anai, [u dưi đ^ kyar tah, ơi Kềnh lăi tui anai: “ {ing gơmơi rai do\ plơi pla phrâo [ơi anai, dưi hơmâo kơnuk kơna  pe\ pha 5 sao lo\n. Rai pơ\ anai sui laih, samơ\ nga\ hră pơar yua lo\n aka\ dưi ôh.  Lo\n le\ dưi hơmâo kơnuk kna ju\ yăp laih, tu\ ư laih, ră anai kiăng nga\ hră yua lo\n ( Bia đỏ) brơi kơ neh met wa do\ plơi pla phrâo [ơi anai, kiăng djru ba neh met wa pla [ia\ tơlơi răm [a\m”.

Ngă tui jơlan hdră nga\ hro\m kplah wah 2 boh tring ]ar Gia Lai ha\ng Hải Dương, ba mơnuih [ôn sang nao do\ plơi pphrâo, hơmâo 60 boh sang ano\ tring ]ar Hải Dương gah 4 boh tring glông: Bình Giang, Tứ Kỳ, Kinh Môn laih anu\n tring glông Gia Lộc, rai hơd^p mda [ơi să Yang Nam, tring glông Kông Chro. Ama\ng tơlơi pơkă, tring ]ar Gia lai kho\m gơgro\ng ba hyu pa, pe\ pha lo\n, brơi lo\n do\ sang, lo\n ngă hơmua, djru prăk [o\ng huă 6 blan tal blung a, brơi hdôm sang ano\ rai do\ plơi pla phrâo anai; gah tring ]ar Hải Dương djru prăk jao lo\n. Rim boh sang ano\ tring glông  Kông Chro pe\ pha 400 m2 lo\n do\ sang; 5000 m2 lo\n ngă hơmua. Truh ră anai, hlăk tring ]ar Hải Dương ngă gio\ng laih bruă pô, bơ kơ tring ]ar Gia lai, bia\ ma\ `u tring glông Kông Chro, ngă sui đơi gah hră pơar yua lo\n brơi mơnuih [ôn sang. Mơnuih [ôn sang aka\ hơđo\ng ôh pran jua mă bruă bơvih [o\ng huă [ơi lo\n pô, laih anu\n bưp lu tơlơi tơnăp tăp ama\ng tơlơi ma\ bruă. Ơi Nhữ Văn Vĩnh, khua g^t gai plơi Hòa Bình, să Yang Nam, tring glông Kông Chro brơi thâo tui anai:“ Kiăng ]an prăk sang mak ksai tơnăp tăp bia\ ma\, [ơi ano\ `u yua pô anai, pô dih, gah mơnuih mă bruă wai lăng lo\n tơnah k^ brơi ana\n, anu\n kah sang mak ksai ma\ brơi ]an prăk, bơ kơ [irô wai lăng lo\n tơnah [u k^ brơi ôh ana\n sang ano\ anai hơmâo lo\n, hơmâo sang ano\ [u dưi ]an ôh prăk kak, pơ ala brơi kơ lo\n pô”.

Pơblang glăi tơlơi ngă sui đơi hră pơar yua lo\n brơi hdôm sang ano\ mơnuih [ôn sang nao do\ plơi pla phrâo anai, ơi Phạm Huy Vân, kơ iăng khua g^t gai lon glai adai rơhuông tring glông Kông Chro lăi tui anai, yua dah lo\n hdôm sang ano\ nao do\ plơi pla phrâo anai le\ lo\n glai, tui anu\n yơh aka ngă brơi ôh hră yua lo\n:“ Ama\ng tơlơi nga\ hră yua lo\n, tơlơi pơdơng sang do\ brơi hơdôm sang ano\, mơnuih [ôn sang anai bư\p sa dua tơlơi tơnăp tăp. Tơdang nao lăng pơs^t hdôm lon tơnah anai le\, lon glai. Ăt rơkâo đ^ hdôm [irô hơmâo tơlơi dưi hyu pel e\p glăi lon glai anai. Djơh ha\ng hơdôm lo\n   mơnuih [ôn sang ngă hơmua laih, ngă brơi be\ lo\n yua lon kơ mơnuih [ôn sang”.

Giăm 12 thu\n laih nao do\ plơi pla phrâo, samơ\ aka hơmâo ôh hră yua lo\n s^t nik, djơ\ tui ha\ng tơlơi phiăn kơnuk kơna. Hmâo 90% sang ano\ [ơi plơi Hòa Bình, pơngơt pran jua bia\ ma\, s^ lui h^ lon, sang do\, hyu hơduah anih pơ\ ko\n bơvih [o\ng huă, hơd^p mda amu` hloh, geh gal hloh, kiăng hdông pran jua ma\ bruă, hd^p mda, gơ`u ăt thâo mơng s^ lo\n do\ sang, hơmua pơdai anai soh glăi tơlơi phiăn kơnuk kơna.

Jơlan hdră djơ\ hloh tơlơi nao r^t [ôn lan phrâo, pơđ^ kyar tơlơi bơvih [o\ng huă 2 boh tring ]ar Gia Lai ha\ng tring ]ar Hải Dương, hmâo ngă tui [u djơ\, aka\ hmâo gơgro\ng ba s^t nik mơng hơdôm go\ng gai plơi pla. Mơnuih [ôn sang ]ang rơmang mơng go\ng gai kơnuk kơna tang ako\ pơjing brơi gơ`u, kiăng gơ`u hơđong tơlơi hơd^p mda./.

                        }ih pơblang hăng pôr : Rơluch Xuân

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương