Kơnuk kơna phrâo mă yoa Tơlơi pơtrun pơkă kơ bruă pơjing hăng wai lăng Keh prăk pơgang, k’do\ng hyuh hyang [u klă ngă; amăng anun pơkă rơnoh prăk pơ]ruh kơ Keh prăk pơ ala kơ rơnoh h’đăp dưi mă yoa laih mơng rơgao hăng anai lu thun.

            Tui Tơlơi pơtrun pơkă mrô 50/CP mơng go\ng gai deh deh ]ar ta lơ 10/5/1997, rơnoh prăk pơ]ruh Keh prăk pơgang, k’do\ng k’thel, ia ling dăo ngă tring ]ar, [ôn prong hrim thun pơkă tui anai: M’nuih amăng hnưr thun pơkă hrim thun no#p mrô prăk yap tui noa pơdai pơhrui mă jia mă yoa lon ngă đang hmua amăng h’dôm hrơi pơhrui: 1 kg pơdai hăng sa ]ô m’nuih amăng sang ano# ngă đang hmua; 2 kg pơdai hăng h’dôm ]ô m’nuih pơkon. H’dôm bôh anom bơvih [o\ng gah bruă bơvih [o\ng s^ mdrô pơdo\ng [ơi anih anom pô do# hrim thun no#p dua amăng sa băn amăng abih bang mrô gơnam pơkra rai s^ mdrô samơ\ [u rơgao kơ 5 klăk prăk hăng dưi yap mu\t jing gơnam tam [u dah prăk du\ pơgiang.

            Kiăng djơ\ hăng bôh n^k ră anai, tui hăng Tơlơi pơtrun pơkă phrâo mơng Go\ng gai deh ]ar ta, hăng h’dôm khul bơvih [o\ng yap tui ha jan rơnoh gum pơ]ruh khom hmâo 1 thun le\ 2 amăng sa băn amăng abih bang noa kông ngăn hmâo ră anai [ơi deh ]ar Việt Nam tui tơlơi lăi pơthâo glăi prăk kak hrim thun samơ\ [ia\ biă `u 500 rơbâo prăk, lu biă `u 100 klăk prăk hăng dưi yap mu\t prăk pơkra rai gơnam tam s^ mdrô.

            M’nuih apăn bruă, m’nuih mă bruă kơnuk kơna amăng h’dôm bôh [irô, khul gru\p, khul ling tơhan ]ơkă mă prăk blan, m’nuih apăn bruă wai lăng amăng h’dôm bôh anom bơvih [o\ng kơnuk kơna pơ]ruh hrom sa hrơi prăk blan sa ]ô m’nuih amăng sa thun tui rơnoh prăk blan phun tơdơi kơ hlưh h^ abih mrô prăk mă jia, prăk pơgang ba khom no#p.

            Bơ\ m’nuih mă bruă amăng h’dôm bôh sang bruă bơvih [o\ng pơ]ruh sa hrơi prăk blan  lon sa ]ô m’nuih, amăng sa thun tui rơnoh prăk blan [ia\ hloh [ơi kual. M’nuih mă bruă pơkon le\ pơ]ruh 15.000 prăk lom sa ]ô m’nuih amăng sa thun.

            Go\ng gai deh ]ar ta pơsur h’dôm khul gru\p, m’nuih gum hrom pơ]ruh mă pô kơ Keh prăk.

            Tơlơi pơtrun pơkă rơđah 9 m’ta m’nuih [u hmâo pơ]ruh prăk, anun le\:

            1 – Ling tơhan rơka ruă, hăng h’dôm ]ô m’nuih dưi ]ơkă mă h’dră bruă kah hăng ling tơhan rơka ruă;

            2 – Ama pô, am^ pô, bơnai [u dah rơkơi pô pơsa\n drơi jan kơ lon ia;

            3 – Ling tơhan plơi mă bruă amăng Khul ling tơhan, khoa tơhan, ling tơhan mă bruă hmâo hrơi pơkă amăng Kông ang glăk dưi ]ơkă mă prăk djru gum;

            4 - }ơđai đại học, ]ơđai sang hră glăk hrăm [ơi h’dôm bôh sang hră, sui thun [ơi h’dôm bôh sang hră Đại học, Cao đẳng, Trung học, Pơtô bruă;

            5 – M’nuih [u klă drơi jan [u dah [u ai mă bruă mơng 21% hăng hloh kơ anun; m’nuih hmâo tơlơi ruă tơnap pơjrao hmâo hră pơs^t mơng sang ia jrao mơng gưl tring glông hăng glông hloh kơ anun;

            6 – M’nuih glăk amăng h’dôm hrơi do# sang [u hmâo bruă mă [u dah [u hmâo bruă mă mơng 6 blan amăng sa thun hăng lu hloh kơ anun;

            7 – M’nuih amăng sang ano# [un rin [u dah [un rin [ơ [ia\; m’nuih amăng sang ano# [ơi kual ]ư\ siăng, kual ataih, asue\k; m’nuih amăng sang ano# hmâo hyuh hyang [u klă ngă, apui [o\ng, hmâo tơlơi truh;

            8 – Anom mă bruă hrom să [u hmâo prăk pơhrui glăi;

            9 – Khul gru\p bơvih [o\ng s^ mdrô ha jan amăng thun hmâo tơlơi răm rai yoa kơ hyuh hyang [u klă ngă răm kông ngăn, sang măi, măi mo\k, khom pơkra glăi, blơi prăp hăng noa lu rơbeh kơ 2 amăng sa băn mrô noa kông ngăn mơng khul gru\p [u dah khom pơdơi pơkra rai gơnam tam s^ mdrô mơng 5 hrơi hăng lu hloh kơ anun.

            Tơdah khul bơvih [o\ng ha jan dưi brơi pơdơi, hro# trun tuh jia prăk pơhrui glăi bruă bơvih [o\ng le\ dưi pel e\p hro# trun, pơdơi jăng jai pơ]ruh prăk kơ Keh prăk.

            Tơlơi pơtrun pơs^t lăi rơđah, Keh prăk pơgang, k’do\ng hyuh hyang [u klă ngă dưi pơjing [ơi gưl tring ]ar, yoa kơ Jơnum min m’nuih [ôn sang gưl tring ]ar wai lăng. Keh prăk amra mă yoa djru h’dôm bruă pơgang, k’do\ng hyuh hyang [u klă ngă kah hăng: Djru brơi ta`, djru h’kru\ pơsir ano# răm rai yoa kơ hyuh hyang [u klă ngă, rơđah biă `u le\ djru ta` braih pơdai, ia mơ`um, ia jrao gun hăng h’dôm m’ta mrô gơnam kiăng je\] pơkon kơ m’nuih hmâo tơlơi răm rai yoa kơ hyuh hyang [u klă ngă… Keh prăk ăt dưi mă yoa djru mơn h’dôm bruă pơsir ano# răm rai yoa kơ hyuh hyang [u klă ngă; djru pơkra glăi sang do#, sang ia jrao, sang hră, pơsir agaih anih anom do# [ơi kual hyuh hyang [u klă ngă; bơvih brơi bruă ia jrao, m’nong [o\ng huă, ia mơ`um kơ m’nuih [ôn sang pơ pe\ đuăi yoa kơ hyuh hyang [u klă ngă./.

       

                        }ih pơblang hăng pôr : Siu H’Prăk


}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương