Tui hăng mơta tơlơi 125 pơkă amăng Hơdrôm hră Tơlơi phiăn mă yua lo\n thun 2013 le\, mơnuih yua lo\n dưi mă yua hơđong sui thun amăng hơdôm bruă tui anai:

Lo\n anih do\ yua kơ sang ano\, r^m ]ô mơnuih [ôn sang mă yua.

Lo\n ngă hmua pla pơjing yua kơ ană plơi pla mă yua tui hăng tơlơi pơkă amăng glông 3 mơta tơlơi 131 Tơlơi phiăn mă yua lo\n thun 2013.

Lo\n glai pơgang plơi, lo\n glai kyâo pơtâo hơnong, lo\n glai anih ngă hmua pla pơjing.

Lo\n anih ngă ano\ s^ mơdrô, bơvih bơvăng, lo\n ngă anih pơkra pơjing [u djơ\ lo\n ngă hmua ôh mơ\ng sang ano\, mơ\ng r^m mơnuih [ôn sang glăk mă yua sui thun hơđong laih samơ\ [u djơ\ lo\n Kơnuk kơna hơmâo pơkă thun blan, [udah brơi apah ôh.

Lo\n man pơdo\ng ano\m bruă kơnuk kơna, hơmâo lo\n ano\m bruă kơnuk kơna, ano\m bruă mơnuih tơpuôl kơđi ]ar, mơnuih mơnam mut phung; lo\n man pơdo\ng ring bruă kơ bruă ]ar mơ\ng djo\p ano\m bruă mơnuih tơpuôl ano\m bruă aka [u hơmâo e\p mă prăk hơjăn, jing lo\n kơ hơdôm ano\m  bruă kơnuk kơna hăng ano\m bruă wai lăng gah bruă bơvih [o\ng huă, gru grua boh thâo, bruă ia jrao, pơtô hrăm, pơ rơguăt drơi jăn, kơsem min boh thâo phrâo ia rơgơi, pơgang ayuh hyiăng lo\n adai glai klô, pơto\m hiăp hăng lu ring bruă ]ar hơmâo pơkă pơko\n đơ đa.

Lo\n pioh yua kơ bruă pơgang dêh ]ar, tơlơi rơnuk rơnua.

Lo\n pơdo\ng sang jơnum kơkuh pơpu\, kah hăng pra yang, sang ơi adai, sang jơnum ngă yang, sang hrăm bruă đăo, sang iâu lăi, sang pơtô hrăm a` ko\m drơi pô, sang hră pơtô hrăm pioh kơ tơlơi đăo, anih mă bruă mơ\ng khua mua tơlơi đăo, laih anun lu ano\m bruă pơko\n kơ djo\p tơlơi đăo Kơnuk kơna tu\ ư brơi mă bruă.

Lo\n anih arăng đăo kơ yang rơbang.

Lo\n ngă jơlan, jơlan nao rai amăng ia, lo\n anih gru grua đưm pioh ]uă ngui lăng ano\ hiam, anih mơak, hơduah e\p gru grua đưm, lo\n man pơdo\ng ring bruă kơ ană plơi pla [u hơmâo ngă bruă s^ mơdrô ôh.

Lo\n ngă pơsat, anih dor mơnuih djai.

Lo\n pioh kơ ano\m bruă bơvih [o\ng huă mă yua mơ\ng lo\n [u djơ\ lăi ngă hmua pla pơjing, pioh mă yua sui thun hơđong jing lo\n ako\n djơ\ pioh ngă hmua lơi  samơ\ brơi mă yua hơmâo pơkă thun blan [udah lo\n [u djơ\ kơ bruă ngă hmua pơblih mơ\ng lo\n yua pơkă thun blan [u djơ\ pioh ngă hmua mơ\ pơblih jing lo\n yua [u djơ\ ngă hmua ôh pơblih jing lo\n ngă hmua [u pơkă hrơi blan thun blan brơi mă yua hơđong sui thun.

Tui hăng mơta tơlơi 126, Tơlơi phiăn mă yua lo\n thun 2013, thun blan jao lo\n, tu\ yua tơlơi dưi yua lo\n ngă hmua kơ sang ano\, r^m pô mơnuih [ôn sang pioh ngă hmua pla pơjing le\ 50 thun. Tơ abih thun blan pơkă, sang ano\, r^m mơnuih [ôn sang mă yua lo\n anun tơdah ăt do\ kiăng yua đô] ăt dưi mă yua mơn tui hăng tơlơi pơkă amăng glông pơkă mơta tơlơi anai.

Thun blan apah yua lo\n ngă hmua kơ sang ano\, r^m ]ô  mơnuih [u rơgao kơ 50 thun ôh. Tơ abih thun blan apah yua lo\n, sang ano\, r^m ]ô mơnuih hơmâo tơlơi kiăng ăt mă yua dơ\ng Kơnuk kơna sem lăng glăi hăng brơi apah yua dơ\ng.

Thun blan jao lo\n, brơi apah yua lo\n kơ ano\m bruă pioh ngă hmua pla pơjing, pla kyâo, rông mơno\ng, akan hơdang, ngă hra [o\ng; ano\m bruă, sang ano\, r^m ]ô mơnuih pioh yua kơ  bruă s^ mơdrô, bơvih bơvăng, ngă anih mă bruă [u djơ\ lăi ngă hmua ôh, ano\m bruă anun mă yua pioh ngă anih pơplai prăk  s^ mơdrô; mơnuih Việt Nam do\ pơ ta] rơngiao, ano\m bruă mơdrô hơmâo prăk ta] rơngiao pơ alin pioh pơplai amăng kơ]ăo bruă [ơi Việt Nam dưi e\p lăng, pơs^t brơi kơ kơ]ăo bruă pơ alin [udah tui hăng tơlơi rơkâo jao lo\n, apah yua lo\n samơ\ ăt [u rơgao kơ 50 thun ôh.

Hăng hơdôm kơ]ăo bruă hơmâo prăk pơ alin lu samơ\ pơ hrui prăk kaih, kơ]ăo bruă pơ alin pơ anih pơpă tơlơi bơvih [o\ng huă do\ tơnap tap, anih tơlơi hơdip do\ gleh glar [un rin biă mă kiăng kơ lu thun blan [iă le\, thun blan jao lo\n, brơi apah yua lo\n [u rơgao kơ 70 thun ôh.

Hăng kơ]ăo bruă mơdrô ngă sang do\ pioh ngă hro\m lu bruă brơi apah prăk [udah brơi apah yua, blơi yua le\ thun blan jao mă yua lo\n kơ pô pơ alin dưi pơs^t tui hăng thun blan pơphun mă bruă kơ]ăo bruă anun; lơm mơnuih blơi sang lir hăng bruă mă tơlơi dưi mă yua lo\n sui thun hơđong ăt dưi yua lo\n sui thun hơđong.

Tơ abih laih thun blan pơkă, mơnuih mă yua lo\n ngă hmua mă yua lon kơ bruă ană plơi pla [ơi să, phường, tring kuăl le\ [u rơgao 5 thun ôh.

Thun blan jao lo\n, brơi apah yua lo\n yap mơ\ng hrơi hơmâo hră pơtrun mă yua lo\n, brơi apah yua lo\n yua ano\m bruă Kơnuk kơna  hơmâo tơlơi dưi pơkă brơi.

                        Pơblang hăng pôr : Nay Jek

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương