Tui ha\ng tơlơi pơkă [ơi mơta tơlơi  170 Tơlơi phiăn lo\n thu\n 2013, mơnuih yua lo\n kho\m gơgro\ng ba ngă tui hdôm bruă hro\m tui ha\ng anai:

            - Yua lo\n djơ\ tui ha\ng tơlơi kiăng. Djơ\ tui ha\ng pơguai lo\n yua, djơ\ tui ha\ng tơlơi pơkă [ơi lo\n gah gu\ lo\n, laih anu\n glông [ơi adai, pơgăng wai lăng ring bruă gah gu\ lo\n, ngă tui hdôm tơlơi pơkă pơ\ ko\n mơng tơlơi phiăn djơ\ hro\m.

            - Ngă tui tơlơi ]ih ana\n lăi pơthâo lo\n, ngă tum hră pơar tơdah pơblih ana\n yua lo\n, tơlơi s^ lo\n, brơi ara\ng tu\ guăn lo\n, pơdo\ glăi lo\n, pơ\ ala brơi lo\n, hgum gôp prăk ha\ng hră pơar yua lo\n, tui ha\ng tơlơi pơkă phiăn juăt.

            - Ngă tui tơlơi duh jia prăk djơ\ tui ha\ng tơlơi pơka\ phiăn juăt.

            - Ngă tui hdră pơgăng wai lăng lo\n.

            - Ngă tui hdôm tơlơi pơkă gah wai lăng lo\n glai adai rơhuông, [u dưi ngă răm truh tơlơi tu\ yua djơ\ brơi mơnuih yua lo\n, hơmâo tơlơi djơ\ hro\m.

            - Ngă tui hdôm tơlơi pơkă phiăn juăt gah bruă gơnam tam [ơi gah gu\ lo\n.

            - Jao glăi lo\n, tơdah kơnuk kơna pơs^t ma\ pơhrui glăi lo\n, tơdah abih thu\n blan pơkă yua lo\n, samơ\ [u hơmâo mơng [irô tơlơi dưi mơng kơnuk kơna pơkă brơi tơlơi yua lo\n.

            Tui ha\ng tơlơi pơkă [ơi mơta tơlơi 188 tơlơi phiăn Lo\n tơnah thu\n 2013, mơnuih yua lo\n  hơmâo tơlơi dưi pơblih lo\n yua, s^ lo\n, brơi tu\ guăn lo\n, brơi mnuih pơ\ kon tu\ guăn, pơdo\ glăi, pha brơi, pơ\ ala  gơnam song ma\ lo\n, pơ]ruh prăk ha\ng hră pơar yua lo\n, kho\m hơmâo tum mta tui ha\ng anai:

            Hơmâo hra\ pơar lo\n, [u yăp tơdah tui ha\ng tơlơi pơkă [ơi ]ra\n 3, mơta tơlơi 168, Tơlơi phiăn lo\n tơnah thu\n 2013.

            - Lo\n huăi bơrơxoa.

            - Lo\n huăi ara\ng pơgăn, pioh phat kơđi hlâo.

            - Amá\ng thu\n blan pơkă yua lo\n.

            Mơnuih yua lo\n, tơdah ngă tui tơlơi dưi pơblih hră pơar yua lo\n, brơi tu\ guan, brơi tu\ guăn glăi, pơdo\ glăi, pha brơi tơlơi yua lo\n, dưi pơ\ ala ngă song gơnam hră yua lo\n, pơ]ruh prăk hăng hra\ pơar yua lo\n, kho\m hơmâo tum tơlơi pơkă ama\ng tơlơi phiăn Lo\n tơnah thu\n 2013.

            Tui ha\ng tơlơi pơkă [ơi mơta tơlơi 202 Tơlơi phiăn lo\n tơnah thu\n 2013, bruă pơsir tơlơi bơrơxoa lo\n tơnah dưi ngă tui kah ha\ng anai:

            - Kơnuk kơna pơhư] gah bơnah bơrơxoa lo\n kho\m pơsir ma\ pô, [udah pơsir tơlơi bơrơxoa lo\n tơnah, găn gao [ơi plơi pla pơsir brơi.

            -Tơlơi bơrơxoa lo\n tơnah, jing dua bơnah [u pơsir gio\ng ôh, kho\m ngă hră mơit đ^ [irô jơnum min mơnuih [ôn sang [irô jơnum min mơnuih [ôn sang gơno\ng să, jing [ơi lo\n glăk bơrơxoa anu\n pơsir brơi.

            - Khua g^t gai [irô jơnum min mơnuih [ôn sang gơno\ng să, kho\m tơgu\ pơsir brơi tơlơi bơrơxoa lo\n [ơi plơi pla pô; ama\ng tơlơi pơsir kơđi anu\n, kho\m ngă hro\m ha\ng [irô djo\p djuai ania Việt nam gơno\ng să, laih anu\n khul gru\p ding kơna djuai ania, hdôm khul gru\p ma\ bruă kơnuk kơna pơ\ ko\n. Tơlơi ngă hră pơar pơsir tơlơi bơrơxoa lo\n tơnah [ơi [irô jơnum min mơnuih [ôn sang gơno\ng să, hmâo ngă tui tơlơi pơkă [u rơgao 45 hrơi ôh, dơng mơng hrơi tu\ ma\ hră pơar rơkâo pơsir kơđi brơi tơlơi bơrơxoa  lo\n anai.

            - Bruă pơsir kơđi anai, kho\m ako\ pơjing ]ih hră pơar, hơmâo boh hră k^, hơmâo pơs^t mơng khul mơnuih pơsir kơđi, mơng [irô jơnum min mơnuih [ôn sang gơno\ng să, jing anih hơmâo lo\n hlăk bơrơxoa anu\n.

            - Djơh ha\ng pơsir gio\ng, samơ\ pơblih lo\n tơnah, gah pơguai lo\n, pô yua lo\n anu\n le\, [irô jơnum min mơnuih [ôn sang gơno\ng să mơit đ^ hră pơsir kơđi truh pơ\ [irô wai lăng lo\n glai adai rơhuông, djơh ha\ng tơlơi bơrơxoa lo\n ama\ng sang ano\ anai ha\ng sang ano\ pơ\ ko\n, mơnuih anai ha\ng mơnuih pơ\ ko\n, plơi pla hro\m hb^t nao rai, mơit truh pơ\  [irô wai lăng lo\n glai adai rơhuông djơh hăng hdôm bruă pơ\ ko\n.

           Anih anom wai lăng lo\n glai, adai rơhuông, {irô wai lăng lo\n glai adai rơhuông, mơit đ^ [irô jơnum min mơnuih [ôn sang djo\p gơnong bruă, dưi pơs^t tu\ ư, pơblih h^ pơguai lo\n tơnah, laih anu\n ngă brơi hră yua lo\n phrâo, lo\n do\ sang, laih anu\n gơnam tam pơ\ kon [ơi lo\n anu\n./.                      
                                                                  }ih pơblang hăng pôr : Rơluch Xuân

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương