Tui tơlơi pơkă amăng M’ta tơlơi mrô 99 Phiăn Lon m’nai thun 2013 le\ Kơnuk kơna pơs^t hră mă yoa lon, hră pô sang hăng kông ngăn pơkon pơke\ hăng lon m’nai amăng h’dôm m’ta tơlơi tui anai:

            -M’nuih glăk mă yoa lon hmâo djo\p tơlơi pơkă pơs^t mă yoa lon, pô sang hăng kông ngăn pơkon pơke\ hăng lon m’nai tui tơlơi pơkă măng h’dôm m’ta tơlơi 100, 101 hăng 102 amăng Phiăn lon m’nai thun 2013;

            -M’nuih dưi hmâo Kơnuk kơna jao lon, brơi apăh lon mơng tơdơi kơ hrơi Tơlơi phiăn Lon m’nai thun 2013 mă yoa amăng lơ 1/7/2014;

            -M’nuih dưi pơplih, ]ơkă mă s^ blơi, dưi tu\ mă, ]ơkă mă lon pioh yoa, ]ơkă mă ngăn rơnoh pơgo#p tôm hăng tơlơi dưi mă yoa lon; m’nuih ]ơkă mă tơlơi dưi mă yoa lon lom pơsir hră pơkôl pioh gơgrong hăng hră mă yoa lon pơhrui hnưh do\ng;

            -M’nuih dưi mă yoa lon tui bôh tơhnal pơsir k’đi tơlơi hăng kual lon hmâo tơlơi brơsoa; tui hră pơar ]ih pioh glăi [u dah tơlơi pơs^t mơng Sang phăt k’đi, tơlơi pơs^t ngă tui tơlơi phăk tơhmal mơng [irô ngă tui bruă phăk tơhmal [u dah tơlơi pơs^t pơsir lon brơsoa, [om kiơng, tơgu\ k’đi hăng lon m’nai mơng [irô kơnuk kơna hmâo tơlơi dưi ngă tui laih;

            -M’nuih dưi roah lom joă noa dưi mă yoa lon;

            -M’nuih mă yoa lon amăng kual sang măi, [u\t sang măi, kual pơkra gơnam tam, kual mă yoa măi mo\k phrâo, kual bơvih [o\ng;

            -M’nuih blơi sang do#, kông ngăn pơkon pơke\ hăng lon m’nai;

            -M’nuih dưi hmâo Kơnuk kơna pơsir brơi, pơkă noa sang do# pơke\ hăng lon do#; m’nuih blơi sang do# yoa kơnuk kna pơdo\ng;

            -M’nuih mă yoa lon m’nai kah pha lon; pơmu\t hrom lon; gru\p m’nuih mă yoa lon [u dah h’dôm m’nuih amăng sang ano#, dua rơkơi bơnai, pơ phun mă yoa lon kah pha, pơmu\t hrom lon pô dưi mă yoa hmâo ră anai;

            -M’nuih mă yoa lon rơkâo pơsir pơplih [u dah pơs^t glăi hră pơar rơngiă.

            Tui hăng tơlơi pơkă amăng M’ta tơlơi mrô 101 Phiăn Lon m’nai thun 2013 bruă pơs^t hră pơar mă yoa lon, pô sang hăng kông ngăn pơkon pơke\ hăng lon m’nai kơ sang ano#, m’nuih glăk mă yoa lon mơ\ [u hmâo hră pơar mă yoa lon dưi ngă tui kah hăng anai:

            -Sang ano#, m’nuih glăk mă yoa lon hlâo kơ hrơi Phiăn Lon m’nai thun 2013 hmâo mă yoa mơng lơ 1/7/2014 mơ\, [u hmâo h’dôm hră pơar pơkă amăng M’ta tơlơi mrô 100 mơng Phiăn Lon m’nai thun 2013, hmâo hră ako# sang [ơi anih anom do# hăng [ơi anăp ngă đang hmua, đang kyâu, ]em rông akan h’dang, pơkra hra [ơi kual hmâo tơlơi bơvih [o\ng – m’nuih m’nam tơnap tap, kual hmâo tơlơi bơvih [o\ng tơnap tap hloh, ră anai dưi hmâo Jơnum min m’nuih [ôn sang gưl să anih hmâo lon pơs^t le\ pô hmâo mă yoa laih lon anun h’đong, [u hmâo tơlơi brơsoa le\ dưi pơs^t hră dưi mă yoa lon, sang do# hăng kông ngăn pơkon pơke\ hăng lon hăng [u hmâo no#p prăk mă yoa lon.

            -Sang ano#, m’nuih glăk mă yoa lon [u hmâo h’dôm hră pơar pơkă amăng M’ta tơlơi mrô 100 gah Phiăn Lon m’nai thun 2013 samơ\ lon m’nai dưi mă yoa h’đong mơng hlâo kơ lơ 1/7/2014 hăng [u hmâo ngă soh phiăn gah lon m’nai, ră anai dưi hmâo Jơnum min m’nuih [ôn sang gưl să pơs^t le\  lon [u hmâo tơlơi brơsoa, djơ\ hăng kual pơkă mă yoa lon, pơkă rơđah pơdo\ng [ôn prong, pơkă pơdo\ng plơi pla m’nuih [ôn sang do# dưi hmâo [irô Kơnuk kơna hmâo tơlơi dưi pơs^t hăng anih anom hmâo pơkă le\ dưi pơs^t hră mă yoa lon, sang do# hăng kông ngăn pơkon pơke\ hăng lon m’nai./.

            }ih pơblang hăng pôr : Siu H’Prăk

 }RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương