Mơnuih [on sang pơ kual }ư siang glêng nao biă kơ dôm boh yôm mơng htal jơnum tal 8, Khoa git\ gai wai lăng mơnuih [on sang lo\k 13, amăng anun hơmâo ktư\ kơ bruă Khoa pơala mơnuih [on sang e\p glăi kơchăo tơlơi Phian gah rơdeh por pơgiang mơnuih [on sang. Mơnuih [on sang lăi tui anai, rơdeh por jing laih sa amăng hơdôm hnư  rơdeh phun kiang mă yoa nao rai, samơ\ ano# hơdai gum nao rai plah wah dôm rơdeh por hăng toai aka hơmâo tơlơi kơnar ôh, khom kiang bơblih hi\ Phian, kiang hơmâo tơlơi bơkơnar. {ơi anai le\ [ơ[iă ano# rơkâu gơwưh mơng mơnuih [on sang, yoa mơnuih ]ih tơlơi pơhing Gong phun joa pơhiăp Việt Nam ]ih glăi ]i Dron rơdeh por Buôn Ma Thuột, tring ]ar Dak Lak.

    Neh Nguyễn Thúy An pơ [on prong Buôn Ma Thuột brơi thâo, ano# gal prong hlôh lơm đi\ rơdeh por le\ ră anai hơmâo lu hơnư rơdeh por, por lu po\t amăng hrơi, lu wo\t por amăng deh ]ar hăng lu noa pha ra pioh toai ruă mă. Khă hnun, tơlơi nao rai [u kơnar plah wah dôm hnư rơdeh por hăng toai [u hơmâo đi\ le\ ăt djơh hlâo mơn, lơm kơnong hơmâo mă Việt Nam Airlines đô] mă yoa ]i anai, biă `u bruă toai [u hơmao đi\ rơdeh por thơ arăng amra phak, samơ\ dah rơdeh por kaih por thơ, pơ hrơ\i hi\ tal por lăi yoa tơlơi anai tơlơi dih, laih dơng [u hơmâo tơlơi grong hơgơ\t ôh. Neh Nguyễn Thúy An gơwưh tui anai: “ Dôm wo\t laih đi\ rơdeh por pơ hrơi\ por. Bruă pơ hrơ\i tui anai ăt bơ ba] mơn de\. H\mu tu ta hyu mă bruă mơ\ pơ hrơ\i hi\ tui anun jing lui abih yơh bruă ta djơh hăng ta nao jơnum mơ\ [u hơmao truh yoa rơdeh por hơmâo tơlơi anai dih hiưm [u tơnăp. Gơnăng [ơi tal jơnum anai khoa pơ ala mơnuih [on sang hơmâo ano# pơkra glăi đa”.

     Amăng tơlơi mă yoa rơdeh por ră anai, rim sa ve\ rơdeh por hơmâo ano# pơ kă gah mrô gơnam dưi brơi toai djă ba, ktư\ kơ ve\ noa rơgeh [u pơglăi, [u bơblih, Khă hnun, lơm [ơ [iă toai đa blơi ve\ rơdeh por rơgeh anai pơdơi por, hlong rơngiă hlâo ano# dưi mơ-i\t gơnam pô ta. {uh rơđah laih rơdeh por, por mơng Buôn Ma Thuột nao pơ Hà Nội, amai Vũ Thị Thúy Hà, pơ [on prong Hà Nội lăi le\, Khôm hơmâo tơlơi pơkă rơđah pioh toai hoăi lu\p amăng tơlơi tui anai: “ Kâu hơmâo sa wo\t đi\ rơdeh por hong ană kâu. Kâu prăp lui tum yơh gơnam, jing 40 ky\ kơ 2 ]ô. Samơ\ yoa hơmâo tơlơi to# tơno#, anun ană kâu [u dưi nao tah hăng kâu. Kâu bơblăng djo\p mta bruă hăng mơnuih mă bruă amăng rơdeh por samơ\ gơ`u [u hmư\ ôh. Gơ`u lăi, ană kâu [u nao le\ akon dưi mơ-i\t lơi gơnam. Kâu lui hi\ sôh dôm klăk prak blơi ve\, samơ\ kơnong [iă đô] mơn gơnam ană kâu, kâu kiang ba hlâo mơ\ gơnong bruă wai lăng rơdeh por akon brơi lơi ngă tơnăp mơn.

                            }ih pơblang hăng pôr : R]om H'Ly 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương