Tơdơi kơ 10 thun ngă tui Tơlơi phiăn pơgang hăng pơđ^ kyar glai rưng, bruă pơgang kyâo glai hăng pơđ^ kyar [ơi tring ]ar Dak Lak ăt bưp lu tơlơi tơnap tap, glai klô kyâo pơtâo ăt  ăt do\ rơngiă na nao laih anun prăk djru kơ mơnuih ngă bruă pơgang glai rưng aka [u lăp ôh.

{ơi ano\m bruă wai lăng glai klô }ư\ Yang Sing ră anai glăk wai pơgang 59 rơbâo 500 ektar glai klô. Tui hăng ơi Lương Hữu Thạnh, Kơ-iăng Khua  wai lăng kyâo glai anai lăi, kơnong ngă bruă pơgang mă đô] aka [u ngă bruă djă pioh, pơđ^ kyar tui kyâo glai ôh. Thun 2004, tring ]ar Dak Lak hơmâo pơs^t kơ]ăo bruă pơđ^ kyar pla kyâo glai [ơi kơtoai gah glai klô along samơ\ truh ră anai aka [u hơmâo prăk pơplai mă bruă ôh. Hro\m hăng anun prăk bơvih brơi kơ bruă wai lăng kơ ano\m bruă kơnong djo\p mă 43 % đô]. }ư\ Yang  Sing le\, glai klô dêh ]ar wai lăng  yua tring ]ar git gai bruă mă, laih anun khua mua tring ]ar aka [u hơmâo mơn hră pơar rơđah rơđong pơpă ôh pơtrun kơ bruă mă, pơs^t mơnuih mă bruă, tui anun, tơlơi pơkă [o\ng prăk blan, djru prăk kơ mơnuih mă bruă wai lăng glai klô aka ngă tum ôh, tơlơi djru ba kơ mơnuih do\ mă bruă amăng glai aka [u hơmâo. Thun blan rơgao, hơmâo rơbeh 10 ]\ô mơnuih rơkâo pơblih anih mă bruă. Hơdôm thun phrâo anai, hơmâo thim [iă prăk apah wai lăng glai rưng mơ\ng tring ]ar, samơ\ hơdră tla prăk anai ăt aka [u djơ\ tong lơi. Ơi Lương Hữu Thạnh brơi thâo: Hră pơtrun mrô 625 blan 6/2013 mơ\ng ano\m bruă wai lăng kyâo glai dêh ]ar, pơtrun kơ Gơnong bruă wai lăng bruă hmua hăng pơđ^ kyar plơi pla tring ]ar lăi  pơthâo laih mơn jơnum min mơnuih [ôn sang tring ]ar pơbuă tui rơnoh prăk kơ bruă pơđ^ kyar glai rưng tring ]ar samơ\ kơnong hơmâo  200 rơbâo prăk đô]. Kah hăng thun hlâo tring ]ar Dak Lak djru le\ 150 rơbâo prăk, rơkâo tring ]ar djru thim 50 rơbâo prăk, mă prăk mơ\ng tring ]ar samơ\ [u hơmâo ôh.

Ăt pơdjơ\ nao kơ rơnoh prăk apah wai lăng glai rưng mơn, ơi Trần Mậu Quyết, Khua jơnum min să Yang Mao, tring glông Krông Bông lăi  rơnoh prăk djru 150 rơbâo prăk sa thun sa ektar [iă đơi: Ră anai glăk tu\ mă prăk djru wai pơgang glai klô hăng ayuh hyiăng, rơkâo pơđ^ tui rơnoh prăk tơdah do\ djă hơnong 150 rơbâo prăk le\ [iă đơi. Kah hăng sa ]ô mơnuih [ôn sang dưi jao wai lăng glai klô [u rơgao kơ 30 ektar, sa thun kơnong 4 klăk prăk, hiư\m dưi djo\p prăk kăk mă yua pơgang glai klô laih anun [u hơđong tơlơi hơdip mơda ôh.

Să Yang Mao ră anai glăk wai lăng 600 ektar glai rưng, să hơmâo ako\ pơjing khul wai lăng glai abih bang hơmâo 90 ]ô, jing [ing tơhan plơi, tơhan să, [ing hlăk ai tơdăm dra mut phung amăng să hăng mơnuih [ôn sang amăng plơi pla. Bruă wai pơgang glai rưng aka tu\ yua ôh yua dah aka [u hơmâo tơlơi pơkă khut khăt bơtơhmal mơnuih soh ngă răm [ăm kyâo glai. Hơdôm ala lo\n mơnuih [ôn sang sing mă  lo\n glai jing lo\n hmua laih, sang să ăt [u hơmâo hơdră jăm [uah lơi mơn. Bruă jao glai rưng kơ mơnuih [ôn sang wai lăng ăt pok pơhai mơ\ng thun 2004 kơ 9 boh plơi pla, thôn [uôn să Yang Mao hơmâo abih bang 3300 ektar lo\n kyâo glai. Ayong  Y Thiêp Dhiêng, khua [ôn Tul, să Yang Mao brơi thâo: Hơdôm plơi pla pơko\n ră anai sing mă lo\n lu biă mă, bruă hyu sem lăng tơnap tap, gleh glar, yua dah jai hrơi hơmâo lu mơnuih sing mă lo\\n glai ngă hmua, tơlơi dưi mơ\ng ană plơi pla aka [u kơtang ôh.

Tring glông Krông Bông hơmâo rơbeh 85 rơbâo ektar glai rưng laih anun bruă pơhrui prăk mơ\ng kyâo glai [u djo\p kơ tơlơi bơvih [o\ng huă sang ano\ ôh, [ing mă bruă wai lăng glai rưng [u djo\p prăk yua. Ơi Văn Phú Hồng, Khua ano\m bruă wai lăng kông ngăn glai klô  tring glông Krông Bông brơi thâo: tring glông hơmâo jao brơi 11 rơbâo ektar kơ sang ano\ mơnuih [ôn sang wai lăng tui hăng hơdră hơduah e\p [ong mă mơ\ng glai klô. Samơ\ truh ră anai kiah hơmâo mă yua mơ\ng 104 ektar glai rưng [ôn Tul wai lăng, hơmâo 567 met kho#i kyâo pla dưi koh s^, rơnoh prăk hơmâo kơnong 1 klai 300 klăk prăk, amăng anun kơmlai hơmâo 400 klăk prăk.  Bruă do\ gun mơ\ng tơlơi aka [u pơ hrui glăi amăng bruă wai lăng glai rưng, yua aka [u hơmâo sang bruă pơpă ôh glăm ba nao pơto\ng rơnoh kyâo pơtâo amăng glai pla hlâo kơ koh drôm. Kiăng kơ mơnuih [ôn sang tu\ mă wai lăng glai rưng, pơhrui mă mơ\ng đang kyâo glai lu hloh, ơi Văn Phú Hồng, Khua ano\m bruă wai lăng kông ngăn glai klô tring glông Krông Bông lăi: Ră anai [ing ta kiah hơmâo Tơlơi phiăn  lo\n tơnah thun 2013, kơnang kơ tơlơi phiăn anun ngă atur mă bruă, lơm pơkra tơlơi phiăn pơgang hăng pơđ^ kyar glai klô kho\m ngă hro\m bruă jao lo\n glai, tơlơi dưi kơ pô wai lăng mă yua mơ\ng kuăl lo\n anun. Tơdah kơnong tui hăng Tơlơi phiăn pơgang hăng pơđ^ kyar glai klô kơnong lăi nao jao glai rưng đô] [u lăi nao ôh kơ bruă jao lo\n pioh wai lăng. Ta kho\m hơmâo hơdră pơlir nao rai pơkă rơđah amăng tơlơi phiăn pơgang hăng pơđ^ kyar glai rưng ./.

                                                                 }ih pơblang hăng pôr:   Nay Jek}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương