Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

VOV4.Jarai-{ơi tơring ]ar Kontum ră anai, hơmâo 72% mrô anom bruă ping gah pơyu\ jơnum giong laih ruah khua ping gah djơ\ tơhnal pơkă.

 

Rơđah biă `u, rơnu] blan 5 phrâo rơgao, hơmâo 476/660 boh anom bruă ping gah [ơi tơring ]ar Kontum jơnum giong ruah khua ping gah rơwang bruă thun 2020-2025, dưi ngă djop 72% ako\ bruă jao.

 

Anih anom phun tong krah tơring glông Tu Mrông-Kontum

 

Boh tơhnal jơnum ruah khua hơmâo ruah 2.621 ]ô pơ ala ping gah apăn bruă; 439 ]ô apăn bruă git gai phun amăng anom bruă; 457 ]ô khua git gai ping gah; 486 ]ô kơ-iăng khua ping gah hăng ruah 2.383 ]ô pơ ala nao jơnum ruah khua pơ anom bruă dlông hloh.

 

Gưl tơring glông hăng plơi prong, tơring ]ar Kontum hơmâo pơphun ruah dua boh tơring glông Ia H’Drai hăng Tu Mrông ngă anih ruah khua ping gah hlâo.

 

Dơ\ng mơ\ng lơ 7-9/6 anai, ping gah tơring glông Tu Mrông amra jơnum ruah khua ping gah gưl tơring glông hăng ngă tui jơlan hơdră jơnum pơphun hlong ple\ hră ruah khua git gai ping gah tơring glông [ơi mông jơnum ruah khua mơtam.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: