Hing ang amăng hrơi: 2/12/2020

VOV4.Jarai - Lơ 1/12, Jơnum min kual Mi kô| brơi thâo [ing gơ`u hơmâo tu\ yap hơdră djru mơng dêh c\ar Bulgaria hăng nua giăm 15 klăk 300 rơbâo euro brơi hơdôm anom bruă pơdu\ pơgiăng anet hloh, anet hăng gah [rô yua bơbec\ mơng klin Covid-19.

 

Jơlan hơdră anai hơmâo tu\ yap tui hơdră djru jang jai kơ Kơnuk kơna mơng kual EU, mơ\ kual anai ba tơbiă kiăng djru brơi hơdôm dêh c\ar ding kơna gêh gal amăng bruă bong glăi tơlơi rung răng amăng bơwih [ong huă yua klin Covid-19 ngă.

 

Hơdră anai amra jao prăk djru brơi hơdôm anom bruă rơdêh pơgiăng tuai [udah rơdêh bus mơng lơ 1 blan 2 thun 2021. Sa amăng hơdôm tơlơi gal mơng Jơnum min lơ\m tu\ yua hơdră djru anai le\ prăk djru amra jao hlâo kơ lơ 30/6/2021

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương