Hing ang amăng hrơi: 25/11/2020

VOV4.Jarai - Lom lơ 23/11 (yap tui mông [ơi dêh ]ar Mi), {irô wai lăng bruă mă lu mơta mơng dêh ]ar Mi (GSA) hmâo lăi pơthâo truh pô tơbiă anăn gah Dân chủ ơi Joe Biden le\, [irô anai amra pơphun hơdôm bruă ngă hră pơ-ar jao glăi bruă Khua mir sir, brơi pơsir keh prăk kơ bruă jao glăi bruă apăn hmâo nua 9 klăk 900 rơbâo dolar Mi.

 

Khă brơi lom jao bruă pơphun, samơ\ Khua mir sir Donald Trump pơsit amra ăt kiăo tui mơn tơlơi kơdo\ng nao rai djơ\ phiăn kiăng dưi hmâo mă tơlơi dưi tu] rơnu].

 

Amăng hră mơ-^t truh ơi Joe Biden, pô apăn bruă {irô wai lăng bruă mă lu mơta mơng dêh ]ar Mi, yă Emily Murphy lăi pơthâo, kơnuk kơna Khua mir sir ơi Donald Trump hmâo prăp lui pơphun laih bruă jao glăi bruă apăn sit nik.

 

Amăng sa tơlơi lăi pơto\ng, Anom bruă mơng ơi Joe Biden lom anun mơtăm bơni tơlơi pơsit mơng {irô wai lăng bruă mă lu mơta mơng dêh ]ar Mi hăng gong gai Khua mir sir ơi Donald Trump kơ bruă pơphun lom jao glăi bruă apăn, pơsit anai le\ yak nao yôm phăn anăp nao sa jơlan gah jao bruă “gal hăng mơ-ak klă”./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương