Ba ngọn nến lung linh

Pô pơc\eh: Ngọc Lễ

Pô adôh: Ngọc Lễ - Phương Thảo

Anih mă: http://www.youtube.com/watch?v=hKvKX67ms-Q

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: