Đây là Đài tiếng nói Việt Nam

Pô pơc\eh: Thế Bảo

Pô adôh: Grup adôh suang Gong phun jua pơhiăp dêh c\ar Việt nam

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương