Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Y Hon {uôn Yă

Să Drai Bhăng, tơring glông C|ư\ Kiu`, tơring c\ar Daklak

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: