Nu Kố hiang lem (Plơi pla pơplih phrâo)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: A Brang

Să Đak Tơ Lùng, tơring glông Kon Rẫy, tơring c\ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: