Ơnu

Tơlơi adôh: K’ho

Pô adôh: Kră Jan K’Je\

Tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương