Pơlung mon tep (Adôh pơngui amon pit)

Tơlơi adôh: Bahnar

Pô adôh: Đinh Văn Mưu

Plei Tơ Nung, Ya Ma, Kông Chro, Gialai

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương