Tan brai

Tơlơi adôh: Jêh Triêng

Pô adôh: Y Loan – Y Ple – Y Ngơn

Să Đăk Dục, tơring glông Ngọc Hồi, tơring c\ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương