Tơdăm [on Sô Bah Leng

Tơlơi adôh: Jarai

Pô adôh: Siu H’Lun

Tơring glông Ia Pa, tơring c\ar Gialai

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: