Tơdăm Teang khăp [u-eng

Tơlơi adoh: Sêdang

Pô adoh: Y Nía – Y Âi

Xã Đak Tờ Lung, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kon Tum.

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương