Tơgu\m [o# đo#i tơblăh ayăt 

Tơlơi adôh: Bahnar

Pô adôh: Tây Thị Thu Hà

Plei Nge Te\ng, tơring kual Kông }ro, Kông }ro, Gialai

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: