Vi yông ‘nhă kơ ba

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: A Ruôn – Y Brô

Plơi Kon Chêng, să Măng Cành, tơring glông Kon Plông, Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương